Жыц­цё да­ра­ж­эй

Ostrovetskaja Pravda - Ostrovetskaya Pravda. Tolstushka - - Первая Страница - [email protected]

Вуч­ні 8 Б пра­ва­во­га кла­са Гу­да­гай­с­кай сяр­эд­няй шко­лы з клас­ным кіраўніком Ма­ры­яй Але­гаў­най Мальд­зіс і на­чаль­ні­кам ДАі Астра­вец­ка­га РАУС Улад­зі­мірам іва­наві­чам Алек­сан­дро­ві­чам сталі ар­гані­за­та­ра­мі пра­філак­тыч­най ак­цыі «Жыц­цё да­ра­ж­эй за шы­ны!».

Па­доб­ныя ак­цыі су­пра­цоўнікі дзяр­жаўтаін­спек­цыі і вуч­ні пра­ва­во­га кла­са пра­вод­зя­ць ча­ста. Гэтая бы­ла на­кіра­ва­на на па­пяр­эд­жанне да­рож­на-транс­парт­ных здар­эн­няў у зі­мо­вы пе­ры­яд і пра­па­ган­ду вы­ка­ры­стан­ня зі­мо­вых шын.

Школь­нікі су­мес­на з на­чаль­ні­кам ДАІ раз­да­валі вад­зі­це­лям аўта­ма­бі­ляў па­мят­кі пра тое, як па­вод­зі­ць ся­бе ў над­звы­чай­ных сіту­а­цы­ях на да­ро­зе, і на­га­д­валі пра за­ме­ну лет­ніх шын на зі­мо­выя.

Пад­рых­та­ва­ла Але­на ЯРАШЭВіЧ.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.