Несін­хрон­на – але пас­пя­хо­ва!

Ра­ён­ны этап рэс­пуб­лі­кан­ска­га дзі­ця­ча­га асін­хрон­на­га тур­ні­ру па гуль­ні «Што? Дзе? Калі?» прай­шоў у Астраў­цы.

Ostrovetskaja Pravda - Ostrovetskaya Pravda. Tolstushka - - Программа Телепередач С 10 По 16 Декабря - [email protected]

У ім удзель­ні­чалі сем ка­манд ма­лод­шых юве­на­лаў (5-7 кла­сы), шэс­ць – стар­эй­шых юве­на­лаў (8-9 кла­сы) і тры – юніё­раў (1011 кла­сы).

Ад­мет­на­сць асін­хро­ну ў тым, што ад­на­ча­со­ва па ад­ным па­ке­це пы­тан­няў гу­ля­ю­ць дзе­ці роз­ных уз­рос­та­вых катэ­го­рый. І калі стар­ша­клас­нікі спа­бор­ні­чалі ў коль­кас­ці правіль­ных ад­ка­заў, то са­мыя юныя ўд­зель­нікі яш­чэ і вы­пра­боў­валі ся­бе на тры­ва­лас­ць: пы­тан­ні для іх бы­лі ча­сам про­ста «непад’ём­ны­мі».

Не ма­гу не ад­зна­чы­ць шан­ца­ван­ня юніё­раў: ма­ла та­го, што за­дан­ні гуль­ні бы­лі ім, як ніко­му, па «зу­бах», дык яш­чэ і коль­кас­ць (уся­го тры!) ка­манд-удзель­ніц іх катэ­го­рыі вы­зна­чы­ла, што ўсе яны бу­ду­ць як міні­мум пры­зё­ра­мі – на­ват тыя, хто стане апош­нім. Та­кі вось па­ра­докс!

На жаль, не пры­ня­лі ўд­зел у асін­хроне гім­на­зіч­ныя, кя­меліш­каўская і спон­даўская ка­ман­ды – буд­зем спад­зя­вац­ца, што па­куль.

Што да ўд­зель­нікаў і гуль­ні ў цэ­лым, то, па­раў­ноў­ва­ю­чы з вы­ні­ка­мі мі­нула­год­ніх асін­хро­наў, пы­тан­ні ў гэты раз Гро­дзен­скі па­лац твор­час­ці дзя­цей і мо­лад­зі пад­рых­та­ваў не са­мыя скла­да­ныя. За гуль­ню ка­ман­ды «за­трунілі» ўся­го сем пы­тан­няў; бы­лі за­дан­ні, якія «не раз­грыз­лі» юніё­ры, за­тое «ўзя­лі» стар­эй­шыя юве­на­лы.

З за­ча­ра­ван­нем на­зіра­ла за тр­эне­ра­мі ка­манд, якія кож­на­му ўзя­та­му ач­ку ра­да­валі­ся больш, чым іх вуч­ні, а ў пе­ра­пын­ках па­між ту­ра­мі су­па­кой­валі, на­строй­валі па­да­печ­ных на да­лей­шую гуль­ню, аб­мяр­коў­валі па­мыл­кі, да­валі па­ра­ды сваім вы­ха­ван­цам. І дзе­ці з но­вы­мі сіла­мі кі­далі­ся ў інт­элек­ту­аль­ны бой. Вось ён – агуль­ны ін­тар­эс! У вы­ніку ў юніё­раў пе­ра­мож­цам стаў

Цэн­тра твор­час­ці дзя­цей і мо­лад­зі, на дру­гім мес­цы – аль­хоўскі

на тр­эцім – гу­да­гай­скі У стар­эй­шых юве­на­лаў больш за ўсіх «на­плю­са­валі» гер­вяц­кая

і – абед­зь­ве ка­ман­ды прад­стаў­ля­лі СШ №1 – сталі дру­гой і тр­эцяй су­ад­но­сна.

Пе­ра­мож­ца­мі ся­род ма­лод­шых юве­на­лаў сталі «МОПСы» Цэн­тра твор­час­ці дзя­цей і мо­лад­зі, дру­гое мес­ца у ка­ман­ды «Воўк. Ка­за. Ка­пу­ста» СШ №1, тр­эцяе – у «Кр­э­да» СШ №2.

Пе­ра­мож­цы і пры­зё­ры ў кож­най уз­рос­та­вай катэ­го­рыі бы­лі ўз­на­га­род­жа­ны ды­п­ло­ма­мі аддзе­ла аду­ка­цыі і па­да­рун­ка­мі гра­мад­скіх ра­ён­ных ар­гані­за­цый «Бе­лая Русь» і БРСМ, а так­са­ма ра­ён­на­га аддзе­ла па над­звы­чай­ных сіту­а­цы­ях.

Леп­шыя ка­ман­ды прад­ста­вя­ць наш ра­ён на аб­лас­ным эта­пе рэс­пуб­лі­кан­ска­га асін­хрон­на­га тур­ні­ру па гуль­ні «Што? Дзе? Калі?».

Ры­та ДРЭМА, фо­та аўта­ра.

Та­кой празд­ник пес­ни про­хо­дит в Оль­хов­ке уже тре­тий год под­ряд. Мы сно­ва от­пра­ви­лись в уди­ви­тель­ное пу­те­ше­ствие по ми­ру ду­шев­ной му­зы­ки. На сце­ну под­ни­ма­лись на­ши од­но­сель­чане и го­сти из Ми­ха­ли­шек и Ост­ров­ца: Ве­ро­ни­ка Сяв­рис, На­та­лья и Ни­ко­лай Мо­ро­зы, Та­тья­на Ер­мак, Сер­гей Се­чин­ский, Ев­ге­ния Ула­сик, На­деж­да Вой­техо­вич, Юлия За­ру­бо, Анна Ула­сик, Алек­сандр Яки­мен­ко. Этих лю­дей раз­ных про­фес­сий собрала лю­бовь к песне.

Ве­ду­щие ве­че­ра Вик­то­рия Бо­рис и Анатолий Саль­ма­но­вич ве­ли нас по ис­то­рии ми­ро­во­го шан­со­на – а ис­пол­ни­те­ли в хо­ро­шо известных и любимых мно­ги­ми пес­нях при­от­кры­ва­ли тай­ны сво­ей ду­ши.

Ар­ти­стов дол­го не от­пус­ка­ли со сце­ны кри­ки «Бра­во» и «Бис».

Ев­ге­ния УЛА­СИК, д. Оль­хов­ка.

Фо­то Свет­ла­ны ФЕДОРОВОЙ

Вик­то­ра Фе­лик­со­ви­ча ШИЛЮКА! Вик­то­ра Фе­лик­со­ви­ча ШИЛЮКА! Яни­ну Ива­нов­ну ГАЦУК! Эли­яс МАРКАУСКАС! Ли­лию ШАБЛОВСКУЮ Ве­ро­ни­ка АНИМУЦКАЯ! Ре­ги­ну Ан­то­нов­ну МИЛЕЙШО! «СО­УС» НІКС», Алек­сандра ПЕТКЕВИЧА! Ва­ле­рия МО­РОЗ! Ива­на Ио­си­фо­ви­ча КОРВЕЛЯ! «ФЕ«Спектр».«Іс­кра». «Сня­жын­ка фе­ада­ла» «Альянс» Ми­ха­ил Рыж­ко (Грод­но) и Ило­на Бу­кель (Вор­ня­ны) Куль­тур­ная жизнь

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.