Па­да­ру­нак «пад ёлач­ку»

У са­мы ка­рот­кі дзень го­да, 22 снеж­ня, у Астраў­цы ўра­чы­ста ад­кры­ты лёг­ка­ат­ле­тыч­ны ста­ды­ён.

Ostrovetskaja Pravda - Ostrovetskaya Pravda. Tolstushka - - Первая Страница - [email protected] Фо­та Ан­то­на МАЛЬШЭўСКАГА.

Пе­ра­фра­зіра­ваў­шы вя­до­мы вы­раз класіка марк­сіз­му-ленініз­муI мож­на ска­за­ць: пад­зе­яI якую так доў­га ча­калі аст­раў­ча­неI зд­зейс­ніла­ся: у на­шым го­рад­зе з’явіў­ся ад­зін з са­мых су­час­ных не толь­кі ў Гро­дзен­скай воб­лас­ціI але і ва ўсёй Бе­ла­русі лёг­ка­ат­ле­тыч­ны ста­ды­ён. Яго ад­крыц­цё бы­ло пры­све­ча­на 100годдзю ўтвар­эн­ня БССРI іі Еўра­пей­скім гуль­ня­мI якія прой­ду­ць у на­шай краіне ў на­ступ­ным год­зеI і ста­ла ла­гіч­ным за­вяр­ш­эн­нем ма­ра­фо­на па­да­рун­каў да 550-годдзя Астраў­ца.

…Скеп­ты­кі ёр­ні­чалі: як мож­на ад­кры­ва­ць лёг­ка­ат­ле­тыч­ны ста­ды­ён, калі на вулі­цы гур­бы сне­гу і тэм­пе­ра­ту­ра імкнец­ца да ну­ля? Сер­ты­фі­кат на 5 ты­сяч руб­лёў Ар­ту­ру Гра­чаніку ўру­чае ігар Ша­луд­зін

Аказ­ва­ец­ца, мож­на – і вель­мі на­ват пры­го­жа і кр­эа­ты­ў­на.

Пас­ля тра­ды­цый­най чы­рво­най стуж­кі, якую пе­рар­э­за­лі на­чаль­нік упраў­лен­ня фізіч­най

куль­ту­ры і спор­ту Гро­дзен­ска­га аб­л­вы­кан­ка­ма Алег Ан­др­эй­чык, стар­шы­ня Астра­вец­ка­га рай­вы­кан­ка­ма Ігар Ша­луд­зін і на­мес­нік на­чаль­ніка

АТ «Грод­на­прам­буд» Сяр­гей Шар­эй­ка, і ка­рот­кай экс­кур­сіі па ад­міністра­цый­на­му бу­дын­ку, прай­шоў сім­валіч­ны за­бег спартс­ме­наў з дву­ма вя­лікі­мі сця­га­мі. Дзяр­жаў­ны сцяг Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русі неслі ўд­зель­нікі клу­ба ама­та­раў бе­гу з Бе­ла­рус­кай АЭС, пе­ра­мож­цы шмат­лікіх рэс­пуб­лі­кан­скіх і між­на­род­ных спа­бор­ніцтваў, а сцяг Астраў­ца – над­зея ра­ён­на­га спор­ту, юныя вы­ха­ван­цы дзі­ця­ча-юнац­кай спар­ты­ў­най шко­лы Алім­пій­ска­га рэ­зерву.

Пад­час ка­рот­ка­га мітын­гу ўсіх, хто за­вітаў на ад­крыц­цё ста­ды­ё­на – а та­кіх, тр­э­ба ска­за­ць, бы­ло ня­ма­ла, – павін­ша­валі Алег Ан­др­эй­чык і Ігар Ша­луд­зін.

– Ад­крыц­цё но­ва­га ста­ды­ё­на ў Астраў­цы – прыклад рэалі­за­цыі паліты­кі на­шай дзяр­жа­вы, скіра­ва­най на развіц­цё фіз­куль­ту­ры і спор­ту, пра­па­ган­ды зда­ро­ва­га ла­ду жыц­ця, – ска­заў на­чаль­нік упраў­лен­ня фізіч­най куль­ту­ры і спор­ту Гро­дзен­ска­га аб­л­вы­кан­ка- ма. – Гэта чар­го­вы этап у ствар­эн­ні спар­ты­ў­най ін­фра­струк­ту­ры ва­ша­га го­ра­да: у жніўні мы ад­кры­лі но­вы ФАК з ба­сей­нам, яш­чэ ад­ным па­да­рун­кам го­ра­ду стаў гэты ста­ды­ён. У на­ступ­ным год­зе мы ад­кры­ем шмат­функ­цы­я­наль­ны спар­ты­ў­ны ком­плекс з ба­сей­нам, а ў хут­кім ча­се пач­нец­ца бу­даўніцтва кры­тай ля­до­вай пля­цоўкі.

Стар­шы­ня рай­вы­кан­ка­ма, пад­зя­ка­ваў­шы аб­л­вы­кан­кам і яго стар­шы­ню Улад­зі­мі­ра Краў­цо­ва за та­кі цу­доў­ны па­да­ру­нак – ме­навіта з аб­лас­ной ін­ве­сты­цый­най пра­гра­мы бы­ло выд­зе­ле­на больш за 5 мі­льё­наў руб­лёў на бу­даўніцтва гэ­та­га спар­ты­ў­на­га аб’ек­та, – вы­ка­заў упэў­не­на­сць, што гэты ста­ды­ён стане стар­та­вай пля­цоў­кай для вы­ха­ван­ня но­вых чэм­піё­наў.

Бу­даўнікі ўручы­лі гас­па­да­ру но­ва­га спар­ты­ў­на­га аб’ек­та Ар­ту­ру Гра­чаніку сім­валіч­ны ключ – і за­бег Дзе­даў Ма­ро­заў, Сня­гу­рак, ка­зач­ных ге­ро­яў на ча­ле з талісма­нам ІІ Еўра­пей­скіх гуль­няў лі­ся­ням Лесі­кам даў старт спар­ты­ў­на­му жыц­цю но­ва­га астра­вец­ка­га ста­ды­ё­на.

Мож­на не сум­ня­вац­ца: яно буд­зе на­сы­ча­ным шмат­лікі­мі спа­бор­ніцтва­мі не толь­кі ра­ён­на­га і аб­лас­но­га, але і рэс­публі­канска­га ўз­роў­ню і стане стар­та­вай пля­цоў­кай для вы­ха­ван­ня но­вых спар­ты­ў­ных зо­рак.

Ні­на РЫБіК.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.