Ёс­ць ча­му па­вучыц­ца ў Гу­да­гаі

Ostrovetskaja Pravda - Ostrovetskaya Pravda. Tolstushka - - Создания Бсср - [email protected]

На­мес­нікі стар­шынь рай­вы­кан­ка­маў на прыклад­зе Астра­веч­чы­ны зна­ё­мілі­ся з рэалі­за­цы­яй дзяр­жаў­най паліты­кі па развіц­ці агра­пра­мыс­ло­ва­га ком­плек­су ў рэ­гіё­нах.

– Астра­веч­чы­на – са­мы паў­ноч­ны рэ­гіён Гро­дзен­скай воб­лас­ці, дзе ак­ты­ў­на разві­ва­ец­ца сель­ская гас­па­дар­ка, – су­стра­ка­ю­чы гас­цей, ска­за­ла стар­шы­ня ра­ён­на­га Са­ве­та дэпу­та­таў Іры­на Таль­чук.

Па да­ро­зе на ма­лоч­на-та­вар­ны ком­плекс «Малі» гос­ці ма­глі ўп­эўніц­ца ў сло­вах Іры­ны Эду­ар­даў­ны пра развіц­цё го­ра­да, пра­язд­жа­ю­чы па не так даў­но па­бу­да­ва­ным мікра­ра­ёне №1.

Якім вы­даў­ся гэты год у раслі­на­вод­стве і жы­вё­ла­га­доўлі КСУП «Гу­да­гай», на ком­плек­се «Малі» гас­цям рас­ка­заў ды­р­эк­тар гас­па­даркі Эду­ард Іва­навіч Са­доўскі. Па сло­вах кіраўніка, сё­ле­та тэр­мі­ны ўбор­кі боль­шас­ці сель­ска­га­спа­дар­чых куль­тур ссу­нулі­ся на дэка­ду, а то і больш. Гу­да­гай­цы на­ма­ла­цілі 10,5 ты­сячы тон збож­жа­вых, на­ка­палі амаль 4 ты­сячы тон буль­бы і 15 ты­сяч тон цукро­вых бу­ра­коў, на­рых­та­валі 41 цэнт­нер кар­ма­вых ад­зі­нак на ўмоў­ную га­ла­ву.

Коль­кі ат­рым­лі­вае да­яр­ка і ад ча­го за­ле­жы­ць яе зар­пла­та, якім га­тун­кам і якой та­вар­на­сцю на пе­ра­пра­цоўчыя прад­пры­ем­ст­вы пас­таў­ля­ец­ца гу­да­гай­с­кае ма­ла­ко, што зна­ход­зіц­ца на кар­ма­вых ста­лах у ра­гуль – пы­тан­няў ва ўд­зель­нікаў се­мі­на­ра да Эду­ар­да Іва­наві­ча бы­ло шмат.

Для мно­гіх гас­цей ад­крыц­цём ста­ла ка­ме­ра від­эа­на­зіран­ня, уста­ноў­ле­ная ў рад­зіль­ным аддзя­лен­ні, якая да­з­ва­ляе пра­са­чы­ць, ці сво­е­ча­со­ва ця­ля на­паілі ма­ло­зі­вам і ці пе­ра­вед­зе­на яно ў цё­п­лы до­мік са спе­цы­яль­най лям­пай.

У Ма­лях, ак­ра­мя ма­лоч­на-та­вар­на­га ком­плек­су, удзель­нікі се­мі­на­ра на­ве­далі ма­шын­ны двор і па­гляд­зелі, як пастаў­ле­на на зі­мо­вае за­хоў­ванне тэхніка, на­ве­далі но­вы ад­міністра­цый­ны бу­ды­нак гас­па­даркі, ку­ды спе­цы­я­лі­сты пе­ра­е­халі на­пяр­э­дад­ні ра­ён­на­га свя­та пра­ца­ўнікоў вё­скі.

За­вяр­шы­ў­ся се­мі­нар тра­ды­цый­на: экс­кур­сіяй па го­рад­зе энер­ге­ты­каў, на­вед­ван­нем ін­фар­ма­цый­на­га цэн­тра Бе­ла­рус­кай АЭС і кас­цё­ла Свя­той Трой­цы ў Гер­вя­тах.

Але­на ГА­НУЛІЧ, фо­та аўта­ра.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.