Кон­курс «АП»

Ostrovetskaja Pravda - Ostrovetskaya Pravda. Tolstushka - - Создания Бсср -

Цац­ка на ёл­ку ад Ксеніі Ку­сой­ць На­ва­год­няя кам­пазі­цыя ад сям'і Зе­зю­левіч

Та­кое вось раз­на­стай­нае «свін­ства». Яслі-сад №4 г. Астраў­ца Вы­шы­ўка Свят­ла­ны Меш­кіс Па­душ­ка ад Ана­стасіі Пят­кевіч Па­ра­ся­ты, «хлоп­чык» і «дзяўчын­ка», звя­за­ныя круч­ком Але­най Ась­мак Елач­ныя цац­кі Юліі Афоні­най На­ва­год­няя кам­пазі­цыя ЦРБ» ад КДЛ УАЗ «Астра­вец­кая Свін­ка з ма­ка­ро­наў ад сям'і Гін­тоф Вя­за­ныя цац­кі ад Ма­ры­ны Літві­но­віч «Ага­род­нікі» Ма­ры­ны Ка­ва­леўс­кай Тэкс­тыль­ныя ляль­кі ад На­тал­лі Зу­бен­кі Свін­ка з пла­сты­ка­вай бут­эль­кі ад Міка­лая Дзе­ню­ша Ёлач­ная цац­ка ад На­тал­лі Ян­кой­ць Кам­пазі­цыя з нітак ад сям'і Яка­вец Тэкс­тыль­ная ляль­ка і свеч­ка аддзя­лен­ня дзён­на­га зна­ход­жан­ня ма­ла­дых люд­зей з аб­ме­жа­ва­ны­мі маг­чы­мас­ця­мі ДУ ТЦСАН

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.