З Но­вым го­дам!»

Ostrovetskaja Pravda - Ostrovetskaya Pravda. Tolstushka - - Программа Телепередач С 31 Декабря По 6 Января -

Чу­тя­кія пе­ра­да­юц­ца. Вя­лікая стэпа­вая раўні­на ў Паў­ноч­най Аме­ры­цы. 4. «На­дыш­лі …,//Рэч­кі за­ка­валі». З вер­ша Я. Ко­ла­са «Зі­ма».

6. Ура­чы­сты верш. 7. Ежа з дроб­ных ка­вал­каў мя­са ў вост­рым со­усе.

9. Тое, што і па­ца­лу­нак.

10. Пяш­чот­ная наз­ва дзі­ця­ці, юна­ка. 11. «У ба­ры пад Но­вы год// Звя­ры лад­зя­ць ка­ра­год.//Глянь, паўсталі цес­на ў круг//Лань,… і вя­прук». З вер­ша В. Ве­ра­бей «Ка­ра­год». 12. «Каля­ду што­год, няз­мен­на//Усё пра­шу: ня­хай паш­ле// Мне з дзя­цін­ства во­дар … //З – пад аб­ру­са на ста­ле». З вер­ша Т. Ся­мё­на­вай «Каля­да». . 18. «На Но­вы год па­свя­тка­ва­ць//У го­рад за­віта­ла… «З вер­ша М. Тан­ка «Ёлка». кі,

Ля­вон ЦЕЛЕШ, г. Дзяр­жынск.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.