Пра под­звіг на­ро­да рас­ка­за­лі ў вік­та­рыне

У Астра­вец­кім ра­ён­ным са­ве­це вет­эра­наў пад­вя­лі вы­нікі ра­ён­на­га эта­пу аб­лас­ной вік­та­ры­ны «Гэты дзень мы на­б­лі­жалі, як ма­глі!», пры­све­ча­най 75-годдзю Пе­ра­мо­гі са­вец­ка­га на­ро­да ў Вя­лі­кай Ай­чын­най вайне.

Ostrovetskaja Pravda - Ostrovetskaya Pravda. Tolstushka - - Первая Страница - Вік­то­рыя Куні­гель, Іван Ра­вой­ць Ан­гелі­на Іваш­кевіч

На кон­курс бы­ло прад­стаў­ле­на 15 ра­бот з 14 школ. Уд­зель­нікі па­ка­за­лі не толь­кі до­брае ве­данне гісто­рыі на­шай краі­ны ў цэ­лым і род­на­га краю ў пры­ват­на­сці, але твор­чыя здоль­на­сці пры афарм­лен­ні ад­ка­заў.

Пе­ра­мож­ца­мі вік­та­ры­ны сталі на­вуч­эн­цы ва­ен­на­пат­ры­я­тыч­на­га кла­са Гу­да­гай­с­кай СШ, вы­ха­ван­цы гурт­ка «Му­зей­ная пе­да­го­гіка», а так­са­ма твор­чы ка­лек­тыў вуч­няў пад кіраўніцтв­ам А. Чай­коўс­кай з Вар­нян­ска­га НПК, гім­на­зіст­ка з СШ №2 са Спон

і даўска­га НПК.

Усе ўд­зель­нікі вік­та­ры­ны ўз­на­га­род­жа­ны ды­п­ло­ма­мі аддзе­ла аду­ка­цыі, а пе­ра­мож­цы ат­ры­ма­ю­ць каш­тоў­ныя па­да­рун­кі ад Астра­вец­ка­га РК БРСМ і ра­ён­на­га са­ве­та вет­эра­наў.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.