Пер­шыя пе­ра­мож­цы жні­ва

На вы­хад­ных сталі вя­до­мыя пе­ра­мож­цы жніў­на­га спа­бор­ніцтва.

Ostrovetskaja Pravda - - Первая Страница -

Пер­шы­мі ў ра­ёне 2 ты­сячы тон збож­жа пе­ра­су­шы­лі і да­вя­лі да патр­эб­най кан­ды­цыі зер несу­шыльш­чы­кі КСУП « Гер вя­ты » Юрый Іва­навіч Лен шын, Віталь Іва­навіч Бясецкі і Аляк­сандр Аляк сандравіч Сасноўскі.

Праз дзень за­па­вет­най двух­ты­сяч­най мя­жы да­сяг­нулі і апе­ра­та­ры зер­не­су­шыл­кі КСУП « Гу­да­гай » Віталь Зыг­мун­давіч Андрушкевіч, Яў­ген Стані­сла­вавіч Раткевіч і Вад­зім Іва­навіч Адамковіч.

Стар­шы­ня рай­ка­ма праф­са­ю­за ра­бот­нікаў АПК Юрый Аляк­сандравіч Аду­ла павін­ша­ваў пра ца­ўнікоў з за­слу­жа­най пе­ра­мо­гай і ўручыў ім па­мят­ныя ды­п­ло­мы і грашовыя пр­эміі.

- ско­ша­на збож­жа­вых, % - ва­ла­вы на­ма­лот, т - ура­джай­на­сць збож­жа­вых, ц/ гаНА ФО­ТА: па­куль мат­э­ры­ял рых­та­ваў­ся да дру­ку, у ра­ёне з’ явіў­ся пер­шы « ты­сяч­нік » – ім стаў вад­зі­цель КСУП « Гу­да­гай » Іосіф Ра­ма­навіч Ма­кар­э­віч.Він­шу­ем хле­ба­ро­баў!

Па стане на 30 лі­пе­ня ў Аст ра вец­кім ра­ёне на­ма­ло­ча­на 20 222 то­ны збож­жа, ура­джай­на­сць скла­дае 27,7 цэнт­не­ра з гек­та­ра. Аг­ра­рыі аб­ма ла­цілі 42% ра­ён ных ніў.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.