Агуль­ны ры­нак

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Пр­эм' ер- мініст­ры краін Еўразій­ска­га эка­на­міч­на­га са­ю­за на па­сяд­ж­эн­ні ў Санкт- Пе­цяр­бур­гу пад­пі­салі ра­ш­энне аб пра­вяд­зен­ні кан­с­уль­та­цый па ствар­эн­ні агуль­на­га га­за­ва­га рын­ку.

« Па­куль яш­чэ ёс­ць няў згодне ныя краі­на­мі па­ды­хо­ды, у тым ліку звя­за­ныя з транс пар­ціроў­кай і та­ры­фам, які паві­нен вы­пра­цоў­вац­ца, – гэта зна­чы­ць, пла­тай за транс пар­ціроўку га­зу. Але мы да­мо вілі­ся пра­вес­ці пэў­ны маз­га­вы штурм, я толь­кі што пад­пі­саў ра­зам з ін­шы­мі сваі­мі та­ва­ры­ша­мі ра­ш­энне між ура­да­ва­га са­ве­та аб тым, каб пра­вес­ці кан­с­уль­та­цыі – спа­чат­ку на ўз­роўні міністраў энер­ге­ты­кі, по­тым, я ду­маю, мы па­пра­цу­ем у рам­ках на­шай ( Еўразій­с­кай эка­на­міч­най) ка­місіі, а по­тым ужо су­стр­энем­ся ў фар­ма­це мі­жу­ра­да­ва­га са­ве­та. Ду­маю, гэта мо­жа бы­ць ад­ной з цэн­траль­ных вя­лікіх тэм » , – ска­заў пр­эм' ер- міністр РФ Дз­міт­рый Мяд­звед­зеў.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.