За « во­странь­кім » – у тур­му

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели - Мар­эк СІНКЕВІЧ, на­мес­нік на­чаль­ніка ра­ён­на­га аддзе­ла След­ча­га ка­міт­эта.

« Во­странь­кія » здым­кі і фо­та пры­вя­лі жы­ха­ра Астра­вец­ка­га ра­ё­на да кры­мі­наль­най спра­вы.

Муж­чы­на раз­мяс­ціў на сва­ёй ста­рон­цы ў са­цы­яль­ных сет­ках пі­кант­ныя від­эа і фо­таI не аб­ме­жа­ваў­шы до­ступ да іх прагля­дуK Та­кія дзе­ян­ні лі­чац­ца рас­паў­сюдж­ван­нем пар­на­гра­фіі і ка­ра­юц­ца па за­ко­нуK

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.