Ід­эа­ла­гіч­ны век­тар

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

У ід­эа­ла­гіч­най ра­бо­це тр­э­ба пе­ра­ход­зі­ць ад узд­зе­ян­ня на аўды­то­рыю да ўза­е­мад­зе­ян­ня з ёй. Та­кое мер­ка­ванне вы­ка­заў на­мес­нік кіраўніка Ад­міністра­цыі Пр­эзід­эн­та Улад­зі­мір Жаў­няк на се­мі­на­ры­прак­ты­ку­ме ід­эа­ла­гіч­ных ра­бот­нікаў Мін­с­кай воб­лас­ці.

« Нам тр­э­ба будзе аб­мер­ка­ва­ць па­вы­ш­энне якас­ці ід­эа­ла­гіч­най ра­бо­ты ў ад­но сі­нах да люд­зей. Не­маг­чы­ма пры мя ня­ць ней­кія шаб­ло­ны ў той ці ін­шай сіту­а­цыі. Толь­кі ін­ды­ві­ду­аль­ны па­ды­ход, аба­вяз­ко­ва з улі­кам пазі­цыі кож­на­га ча­ла­ве­ка, ка­лек­ты­ву, ар га ні­за­цыі, рэ­гіё­на, – ска­заў Улад­зі­мір Жаў­няк. – Тр­э­ба пе рай­с­ці ад узд­зе­ян­ня на аў­ды то­рыю да ўза­е­мад­зе­ян­ня з ёй. Та­ды мо­жа бы­ць ста­ноўчы вы­нік » .

Ён ад­зна­чыў ак­ты­ў­ную пазі цыю гра­мад­зян, якія сталі больш за­цікаў­ле­ны­мі ў тым, што ад­бы­ва­ец­ца на род­ным прад пры­ем­стве, у два­ры, на­се ле­ным пунк­це, ра­ёне, краіне. « Ча­ла­век сён­ня хо­ча не ат­рым­лі­ва­ць ней­кія ўста ноўкі, а ўплы­ва­ць на пры­няц­це ра­ш­эн­няў, ат­рым­лі­ва­ць ін фар­ма­цыю аб тым, як яны пры­ма­юц­ца і рэалі­зу­юц­ца. Яму неа­бы­я­ка­ва, у якім ра­ёне ён жы­ве, на якім прад­пры­ем­стве пра­цуе » , – рас­тлу­ма­чыў Улад­зі­мір Жаў­няк.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.