Ліш­няя су­ма

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Код­экс аб ад­мініст ра­цый­ных пра­ва­па­ру­ш­эн­нях да­поў­не­ны ар­ты­ку­лам 11.83 « Па­ру­ш­энне па­рад­ку ўклю­ч­эн­ня ў жы­роўку сум пла­ты за жыл­лё­ва- ка­му­наль­ныя пас­лу­гі або ўклю­ч­энне ў яе ін­шых пла­ця­жоў » .

Уклю­ч­энне служ­бо­вы­мі асо ба­мі ар­гані­за­цый, якія зай­ма­юц­ца экс­плу­а­та­цы­яй жыл­лё­ва­га фон­ду і прад стаў ля­ю­ць ЖКП або якія наліч­ва­ю­ць пла­ту за ЖКП і пла­ту за ка­ры­станне жы­лым па­мяш кан­нем, ліш­ніх сум у жы­роўку вяд­зе да па­пяр­эд­жан­ня або на­кла­дан­ня штра­фу ў па­ме­ры да 2 ба­за­вых велічынь ( 1 БВ ця­пер Br24,5). Раз­мо­ва ід­зе аб уклю­ч­эн­ні сум за ЖКП, якія пе­ра­вы­ша­ю­ць ко­шт пас­луг, ака­за­ных спа­жы­ў­цу, або сум пла­ты за да­дат­ко­выя ЖКП без за­клю­ч­эн­ня ад­па­вед­ных да­га­во­раў на іх ака­занне са спа­жы­ў­ца­мі, або iн­шых пла­ця­жоў, уклю­ч­энне якіх у жы­роўку не пра­ду­г­ле­джа­на за­ка­на­даўствам.

Тыя ж дзе­ян­ні, учы­не­ныя паўтор­на на пра­ця­гу ад­на­го го­да пас­ля на­кла­дан­ня ад­міністра­цый­на­га спа­гнан­ня за та­кія ж па­ру­ш­эн­ні, вя­ду­ць да на­кла­дан­ня штра­фу ў па­ме­ры ад 4 да 10 ба­за­вых велічынь.

Змя­нен­ні ўсту­па­ю­ць у сі­лу з 29 ка­ст­рыч­ніка бя­гу­ча­га го­да.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.