Твае ге­роі, жніво!

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Па­вод­ле зве­стак рай­ка­ма праф­са­ю­за ра­бот­нікаў АПК, па стане на 7 жніў­ня леп­шых вы­нікаў на ўбор­цы збож­жа­вых і рап­су да­сяг­нулі на­ступ­ныя экі­па­жы кам­бай­не­раў, вад­зі­целі, апе­ра­та­ры зер­не­су­шыль­ных уста­но­вак:

КАМБАЙНЕРЫ

З пра­пуск­ной здоль­на­сцю звыш 12 кілагра­маў зер­ня ў се­кун­ду:

Іосіф Стані­сла­вавіч МАСЕВІЧ з КСУП «Гер­вя­ты» , які на кам­байне «Лексіён‑ 580» на­ма­ла­ціў 937,2 то­ны зер­ня;

Ва­ле­рый Эду­ар­давіч ЮР­КОЙ­ЦЬ і Аляк­сандр Эду­ар­давіч ЮР­КОЙ­ЦЬ з КСУП «Вар­ня­ны» , якія на кам­байне «Лексіён‑580» на­ма­ла­цілі 899,7 то­ны зер­ня;

Улад­зі­мір Іва­навіч МЯТЛЕЎСКІ і Вя­часлаў Стані­сла­вавіч БАБАРЫКА з КСУП «Вар­ня­ны» , якія на кам­байне «Лексіён‑580» на­ма­ла­цілі 870 тон зер‑ ня

З пра­пуск­ной здоль­на­сцю звыш 10 да 12 кілагра­маў зер­ня ў се­кун­ду:

Ар­цём Вік­та­равіч БАБОЙЦЬ і Аляк­сандр Іга­равіч МАРКУН з КСУП «Гер­вя­ты» , якія на кам­байне КЗС‑1218 на­ма­ла­цілі 1 222,7 то­ны зер­ня;

Ан­др­эй Іва­навіч ВІНЦКУСЬ і Мікіта Ан­др­эевіч ВІНЦКУСЬ з КСУП «Гер­вя­ты» , якія на кам­байне «Джон‑Дзір 9660» на­ма­ла­цілі 1 218,1 то­ны зер­ня;

Ва­ле­рый Вік­та­равіч ВАСІЛЬЧЫК і Юрый Ана­то­льевіч КАВАЛЕЎСКІ з КСУП «Гер­вя­ты» , якія на кам­байне КЗС‑1218 на­ма­ла­цілі 1 153,6 то­ны зер­ня.

З пра­пуск­ной здоль­на­сцю да 10 кілагра­маў зер­ня ў се­кун­ду:

Аляк­сандр Стані­сла­вавіч СЯНЮЦЬ з КСУП «Гер­вя­ты» , які на кам­байне «Ме­га‑ 208» на­ма­ла­ціў 581,4 то­ны зер­ня;

Ва­лян­цін Іва­навіч КУРКУЛЬ З КСУП «Мі­халіш­кі» , які на кам­байне «Ме­га‑ 208» на­ма­ла­ціў 326,8 то­ны зер­ня;

Іосіф Стані­сла­вавіч ЖЭГАРЫС і Станіслаў Іва­навіч БУЙ­КО з РУП «Астра­вец­кі саў­гас «Па­доль­скі» , якія на кам­байне «Лі­да‑1300» на­ма­ла­цілі 255,9 то­ны зер­ня.

ВАД­ЗІ­ЦЕЛІ:

Іосіф Ра­ма­навіч МА­КАР­Э­ВІЧ з КСУП «Гу­да­гай» , які аўта­ма­білем МАЗ‑555‑ 142 пе­ра­вёз 1 641,3 то­ны зер­ня;

Ва­ле­рый Фран­ца­віч ЗМІТРОВІЧ з КСУП «Гу­да­гай» , які аўта­ма­білем МАЗ‑ 555‑102 пе­ра­вёз 1 531,4 то­ны зер­ня;

Яў­ген Іосі­фавіч ЦЯШКЕВІЧ з КСУП «Гу­да­гай» , які аўта­ма­білем МАЗ‑555‑ 102 пе­ра­вёз 1510,6 то­ны зер­ня.

АПЕ­РА­ТА­РЫ ЗЕР­НЕ­СУ­ШЫЛЬ­НЫХ УСТА­НО­ВАК:

Юрый Іва­навіч ЛЕНШЫН, Віталь Іва­навіч БЯ­СЕЦ­КІ, Аляк­сандр Аляк­сандравіч САС­НОЎСКІ з КСУП «Гер­вя­ты» , якія на су­шыл­цы КЗСВ‑30 «ЛідАрай» пра­вя­лі да­суш­ку 3 419,4 то­ны зер­ня;

Юрый Іва­навіч БАЛТРУКЕВІ­Ч, Ва­ле­рый Стані­сла­вавіч СЛЫЧКО, Ан­др­эй Ана­то­льевіч АСТРОЎСКІ, Сяр­гей Улад­зі­міравіч ФУРС з КСУП «Вар­ня­ны» , якія на су­шыл­цы КЗСВ‑40Г «ЛідАрай» пра­вя­лі да­суш­ку 3 073,2 то­ны зер­ня.

Віталь Зыг­мун­давіч АН­ДРУШ­КЕВІЧ, Яў­ген Стані­сла­вавіч РАТ­КЕВІЧ, Вад­зім Іва­навіч АДАМ­КО­ВІЧ з КСУП «Гу­да­гай» , якія на су­шыл­цы «Грын‑вэй» пра­вя­лі да‑ суш­ку 2 848,5 то­ны зер­ня.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.