Пастаўш­чы­кі для John Deere

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Бе­ла­рус­кія прад­пры­ем­ст­вы мо­гу­ць бы­ць уклю­ча­ны ў пе­ралік су­свет­ных пас­таўш­чы­коў кам­плек­ту­ю­чых для кам­паніі John Deere.

Уза­е­мад­зе­янне ма­шы­на‑ бу­даўнічых прад­пры­ем­стваў Еўразій­ска­га эка­на­міч­на­га са‑ юза з за­меж­ны­мі вы­твор­ца­мі сель­га­стэхнікі ста­ла ас­ноў­най тэ­май візіту экс­пер­таў кам­паніі John Deere ў Бе­ла­русь. У час тыд­нё­ва­га візіту су­мес‑ ная дэле­га­цыя ЕЭК і кам­паніі John Deere на­ве­да­ла пер­шыя шэс­ць ма­шы­на­бу­даўнічых прад­пры­ем­стваў Бе­ла­русі.

«На­ша мэта – прак­тыч­нае вы­ка­ры­станне еўразій­с­кай інтэ­гра­цыі для паг­лыб­лен‑ ня ла­калі­за­цыі пра­дук­цыі на тэ­ры­то­рыі са­ю­за, а так­са­ма ўбу­да­ванне на­шых вы­твор­цаў у між­на­род­ныя вы­твор­чыя лан­цуж­кі, – ска­заў ды­р­эк­тар дэ‑ пар­та­мен­та Міка­лай Куш­на­роў. – Ар­гані­за­цыя вы­твор­час­ці ана­ла­гаў за­меж­ных кам­плек‑ ту­ю­чых для сель­га­стэхнікі ў краі­нах ЕАЭС з'яў­ля­ец­ца ад­ным з най­больш пер­спек­ты­ў­ных на­прам­каў развіц­ця сель­гасма‑ шы­на­бу­да­ван­ня».

Экс­пер­ты кам­паніі John Deere пра­вя­лі аўдыт тэхна­ла­гіч­на­га ўз­роў­ню прад­пры­ем­стваў, а так­са­ма ад­па­вед­на­сці іх сіст­эмы ме­недж­мен­ту якас­ці су­свет­ным стан­дар­там. «Гэта дас­ць маг­чы‑ мас­ць уклю­чы­ць бе­ла­рус­кіх вы­твор­цаў у пе­ралік су­свет­ных пас­таўш­чы­коў кам­плек­ту­ю­чых на прад­пры­ем­ст­вы John Deere, раз­меш­ча­ныя ў 37 краі­нах», – рас­тлу­ма­чы­лі ў ЕЭК.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.