Лаўр­эат Еўразій­с­кай пр­эміі

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

На­цы­я­наль­ны аэра­порт Мінск стаў лаўр­эа­там Еўразій­с­кай пр­эміі ў галіне авія­цый­на­га мар­ке­тын­гу 2018 го­да.

Дэле­га­цыя аэра­пор­та пры­ня­ла ўд­зел у I Еўразій­скім фо­ру­ме па развіц­ці авія­цый­ных марш­ру­таў Network, які прай­шоў у Ка­за­ні. Яго ар­гані­за­тар – Цэнтр стратэ­гіч­ных рас­пра­цо­вак у гра­мад­зян­скай авія­цыі – за­сна­ваў Еўразій­скую пр­эмію ў галіне авія­цый­на­га мар­ке­тын­гу ся‑ род аэра­пор­таў, авія­кам­паній і прад­пры­ем­стваў гра­мад­зян­скай авія­цыі Еўразій­ска­га рэ­гіё­на.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.