100 ты­сяч пер­ша­клас­нікаў

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели - Па­вод­ле мат­э­ры­я­лаў БелТА.

На­ра­ду па пад­рых­тоў­цы ўста­ноў аду­ка­цыі да па­чат­ку 2018/2019 на­ву­чаль­на­га го­да пра­вёў на­мес­нік пр­эм'ер­мініст­ра Васіль Жар­ко.

У гэтым на­ву­чаль­ным год­зе ў краіне будзе пра­ца­ва­ць ка­ля 8 тыс. уста­ноў аду­ка­цыі, у якіх бу­ду­ць на­ву­чац­ца ка­ля 2 млн вы­ха­ван­цаў, вуч­няў, студ­эн­таў і слу­ха­чоў.

На на­рад­зе раз­гля­да­ла­ся пад­рых­тоўка да па­чат­ку но­ва­га на­ву­чаль­на­га го­да ўста­ноў усіх уз­роў­няў. Васіль Жар­ко ад­зна­чыў, што пад­рых­тоўка павін­на за­вяр‑ шыц­ца сво­е­ча­со­ва і да 1 ве­рас­ня ў кож­най уста­но­ве аду­ка­цыі павін­ны бы­ць ство­ра­ны бяс­печ­ныя і кам‑ форт­ныя ўмо­вы для на­вуч­эн­цаў.

Асаб­лі­вая ўва­га на на­рад­зе бы­ла ўд­зе­ле­на ар­гані­за­цыі хар­ча­ван­ня, за­бес­пяч­эн­ню бяс­пе­кі на­вуч­эн­цаў ва ўста­но­вах аду­ка­цыі, ака­зан‑ ню пад­т­рым­кі ў пад­рых­тоў­цы да шко­лы дзе­цям з ма­ла­за­бя‑ спе­ча­ных сем'яў, ар­гані­за­цыі школь­ных ба­за­раў, даступ­на­сці і раз­на­стай­на­сці ад­зен­ня для школь­нікаў.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.