P.S.

Ostrovetskaja Pravda - - Лета–адпачынак І Праца - Ры­та ДРЭМА. Фо­та аўта­ра і з ар­хі­ва Астра­вец­ка­га ЦТДіМ.

Як за­ў­сё­ды, ве­сял­коў­цы пры­вез­лі з са­бой з ад­па­чын­ку, акра­мя до­бра­га на­строю і ма­сы ўс­па­мі­наў, элек­трон­ныя фо­та­аль­бо­мы зме­ны і па­да­рун­кі на па­мя­ць – фір­мен­ныя куб­кі «кам­паніі». Леп­шыя біз­не­сме­ны ат­ры­малі аўта­руч­кі і штод­зён­нікі – з гэтым сюр­пры­зам да­па­маг­ла Астра­вец­кая РА «Бе­лая Русь».

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.