Твае ге­роі, жніво!

Ostrovetskaja Pravda - - Первая Страница -

Па­вод­ле зве­стак рай­ка­ма праф­са­ю­за ра­бот­нікаў АПК, па стане на 14 жніў­ня леп­шых вы­нікаў на ўбор­цы збож­жа­вых і рап­су да­сяг­нулі на­ступ­ныя экі­па­жы кам­бай­не­раў, вад­зі­целі, апе­ра­та­ры зер­не­су­шыль­ных уста­но­вак:

КАМБАЙНЕРЫ

З пра­пуск­ной здоль­на­сцю звыш 12 кілагра­маў зер­ня ў се­кун­ду:

Іосіф Стані­сла­вавіч МАСЕВІЧ з КСУП « Гер­вя­ты » , які на кам­бай‑ не « Лексіён‑580 » на­ма­ла­ціў 1 073,1 то­ны зер­ня;

Ва­ле­рый Эду­ар­давіч ЮР­КОЙ­ЦЬ і Аляк­сандр Эду­ар­давіч ЮР­КОЙ­ЦЬ з КСУП « Вар­ня­ны » , якія на кам­бай‑ не « Лексіён‑580 » на­ма­ла­цілі 948 тон зер­ня;

Улад­зі­мір Іва­навіч МЯТЛЕЎСКІ і Вя­часлаў Стані­сла­вавіч БАБАРЫКА з КСУП « Вар­ня­ны » , якія на кам­бай‑ не « Лексіён‑580 » на­ма­ла­цілі 874,3 то­ны зер­ня.

З пра­пуск­ной здоль­на­сцю звыш 10 да 12 кілагра­маў зер­ня ў се­кун­ду:

Ар­цём Вік­та­равіч БАБОЙЦЬ і Аляк­сандр Іга­равіч МАРКУН з КСУП « Гер­вя­ты » , якія на кам­байне КЗС‑ 1218 на­ма­ла­цілі 1 385,2 то­ны зер­ня;

Ан­др­эй Іва­навіч ВІНЦКУСЬ і Мікіта Ан­др­эевіч ВІНЦКУСЬ з КСУП « Гер­вя­ты » , якія на кам­байне « Джон‑Дзір 9660 » на­ма­ла­цілі 1 354,8 то­ны зер‑ ня;

Ва­ле­рый Вік­та­равіч ВАСІЛЬЧЫК і Юрый Ана­то­льевіч КАВАЛЕЎСКІ з КСУП « Гер­вя­ты » , якія на кам­байне КЗС‑1218 на­ма­ла­цілі 1 296,4 то­ны зер­ня.

З пра­пуск­ной здоль­на­сцю да 10 кілагра­маў зер­ня ў се­кун­ду:

Аляк­сандр Стані­сла­вавіч СЯНЮЦЬ з КСУП « Гер­вя­ты » , які на кам­бай‑ не « Ме­га‑208 » на­ма­ла­ціў 581,4 то­ны зер­ня;

Іосіф Стані­сла­вавіч ЖЭГАРЫС і Станіслаў Іва­навіч БУЙ­КО з РУП « Астра­вец­кі саў­гас « Па­доль­скі » , якія на кам­байне « Лі­да‑1300 » на­ма­ла­цілі 344,5 то­ны зер­ня;

Ва­лян­цін Іва­навіч КУРКУЛЬ З КСУП « Мі­халіш­кі » , які на кам­байне « Ме­га‑ 208 » на­ма­ла­ціў 326,8 то­ны зер­ня.

ВАД­ЗІ­ЦЕЛІ:

Ва­ле­рый Фран­ца­віч ЗМІТРОВІЧ з КСУП « Гу­да­гай » , які аўта­ма­білем МАЗ‑555‑102 пе­ра­вёз 1 782,3 то­ны зер­ня;

Яў­ген Іосі­фавіч ЦЯШКЕВІЧ з КСУП « Гу­да­гай » , які аўта­ма­білем МАЗ‑ 555‑102 пе­ра­вёз 1 726,9 то­ны зер­ня;

Сяр­гей Стані­сла­вавіч ЧАСНОЙЦЬ з КСУП « Мі­халіш­кі » , які аўта­ма­білем МАЗ‑555‑142 пе­ра­вёз 1 659,5 то­ны зер­ня.

АПЕ­РА­ТА­РЫ ЗЕР­НЕ­СУ­ШЫЛЬ­НЫХ УСТА­НО­ВАК:

Юрый Іва­навіч ЛЕНШЫН, Віталь Іва­навіч БЯ­СЕЦ­КІ, Аляк­сандр Аляк­сандравіч САС­НОЎСКІ з КСУП « Гер­вя­ты » , якія на су­шыл­цы КЗСВ‑ 30 « ЛідАрай » пра­вя­лі да­суш­ку 3 623,8 то­ны зер­ня;

Юрый Іва­навіч БАЛТРУКЕВІ­Ч, Ва­ле­рый Стані­сла­вавіч СЛЫЧКО, Ан­др­эй Ана­то­льевіч АСТРОЎСКІ, Сяр­гей Улад­зі­міравіч ФУРС з КСУП « Вар­ня­ны » , якія на су­шыл­цы КЗСВ‑ 40Г « ЛідАрай » пра­вя­лі да­суш­ку 3 284,2 то­ны зер­ня.

Віталь Зыг­мун­давіч АН­ДРУШ­КЕВІЧ, Яў­ген Стані­сла­вавіч РАТ­КЕВІЧ, Вад­зім Іва­навіч АДАМ­КО­ВІЧ з КСУП « Гу­да­гай » , якія на су­шыл­цы « Грын‑ вэй » пра­вя­лі да­суш­ку 3 206,8 то­ны зер­ня.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.