Пер­шы раз – у бе­ла­рус­кі клас

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

« А ты ве­да­еш, што та­кое ало­вак? » – спы­таў у мяне ад­ной­чы пля­мен­нік­пер­ша­клас­нік. « Ка­нешне » – ад­ка­за­ла я. « А сшы­так, дзён­нік, гум­ка?... – сы­паў хлоп­чык бе­ла­рус­кі­мі сло­ва­мі і зд­зіў­ляў­ся: – Ад­куль ты гэта ве­да­еш? У на­шым кла­се ніх­то не ве­дае, што гэта та­кое » .

Так ат­ры­ма­ла­ся, што пас­ля дзі­ця­ча­га сад­ка, у якім вы­кла­данне вя­ло­ся на рус­кай мо­ве, Ар­цём пай­шоў у пер­шы бе­ла­рус­ка­моў­ны клас, ство­ра­ны на той час у га­рад­ской шко­ле. Нель­га ска­за­ць, што гэта быў свя­до­мы вы­бар ба­ць­коў. Пры­цяг­ну­ла на­стаўні­ца, якая на­біра­ла гэты клас.

За ча­ты­ры га­ды ву­чо­бы ў па­чат­ко­вай шко­ле ў бе­ла­рус­ка­моў­ным кла­се ні пля­мен­нік, ні яго ба­ць­кі ні ра­зу не пас­кард­зілі­ся, што вучыц­ца па- бе­ла­рус­ку цяж­ка ці др­эн­на. На­а­д­ва­рот, яны ра­да­валі­ся, што ў свой час пры­ня­лі та­кое ра­ш­энне. Шка­да­валі аб ад­ным: у сяр­эд­няй шко­ле « бе­ла­рус­ка­моў­на­му » кла­су пра­па­на­валі пра­доў­жы­ць на­ву­чанне па- рус­ку.

Што ма­ем сён­ня?

мож­на па­чу­ць у га­рад­скіх уста‑ но­вах аду­ка­цыі. Усе шко­лы і сад­кі ў вёс­ках « А мы сён­ня ў но­вую групу і агра­га­рад­ках на­ша­га ра­ё­на пе­ра­ся­лілі­ся. Па­гляд­зі­це, якое бе­ла­рус­ка­моў­ныя. А ў го­ра дзе? со­ней­ка. А яш­чэ пчол­кі... »

Два га­ды на­зад, 1 ве­рас‑ – ста­ран­на пра­га­во­рва­ю­чы ня 2016 го­да, у да­школь­ным кож­нае слоў­ца, ра­да­валі да‑ цэн­тры развіц­ця дзі­ця­ці № 1 у школь­нікі міла­гуч­най бе­ла­ру‑ якас­ці экс­пе­ры­мен­та вы­ра­шы­лі скай мо­вай. адкрыць тры бе­ла­рус­ка­моў­ныя – Тры­ма бе­ла­рус­ка­моў­ны­мі групы. група­мі мы вы­ра­шы­лі не

– У на­шай краіне дз­ве дзяр‑ аб­мя­жоў­вац­ца, – рас­каз­вае за‑ жаў ныя мо­вы, та­му на­ву­чанне гад­чык сад­ка. – Кож­ны тыд­зень мо­жа вес­ці­ся на лю­бой з іх, – у сяр­эд­ніх і стар­эй­шых групах га­во­ры­ць за­гад­чык сад­ка Але‑ пра­ход­зі­ць бе­ла­рус­ка­моў­ны на Пятроў­на Васіль чык. – Мы дзень, пад­час яко­га пер­са­нал пра­вя­лі апы­танне ба­ць­коў і, сад­ка, дзе­ці і іх ба­ць­кі ста­ра­юц‑ за ручы­ў­шы­ся іх пад­т­рым кай, ца раз­маў­ля­ць па‑бе­ла­рус­ку. ад кры­лі тры бе­ла­рус­ка­моў ных У на­ступ­ным год­зе ад­на бе ла‑ групы, якія сталі на­вед­ва­ць рус­ка­моў­ная група вы­пус­ціц ца, дзе ці двух‑трох га­доў. праз год – яш­чэ дз­ве. Дзе­цям і

– Спа­чат­ку бы­ло скла­да­на: іх ба­ць­кам зноў да­вяд­зец ца боль шас­ць дзя­цей вы­хоў­ва­ец‑ ра­бі­ць вы­бар, толь­кі ўжо кла­са, ца ў сем’ ях, дзе раз­маў­ля­ю­ць у якім пра­доў­жы­ць на­ву­чанне. па‑рус­ку. Але па слоў­цу, Бу дзе ён бе­ла­рус­ка­моў­ным ці па ска­зу дзе­ці за­свой­валі рус­ка­моў­ным, за­ле­жы­ць толь­кі бе­ла­рус­кую мо­ву. Пад­час іх. ад вы­ха­ваўчых ме­ра­пры­ем­стваў да іх да­лу­чалі­ся ба­ць­кі – і сён­ня мож­на кан­ста­та­ва­ць: экс­пе­ры‑ мент па­ка­заў ста­ноўчы вы­нік, – упэў­не­на Але­на Пятроў­на.

« Доб­ры дзень! » – пры­віталі мяне дзе­ці за­мест звы­кла­га « Здрав­ствуй­те! » , якое час­цей

Дар­эчы, з 1 ве­рас­ня бе­ла рус­ка моў ная група ад­кры­ва­ец­ца ў дзі цячым сад­зе № 1.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.