« Бе­ла­рус­кая хат­ка »

… з’ явіла­ся ў яс­лях‑сад­ку № 1 г. Астраў­ца да 550‑га­до­ва­га юбілею го­ра­да.

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели - Люд­мі­ла БОХАН, за­гад­чык яс­ляў- са­да № 1 г. Астраў­ца.

« Бе­ла­рус­кай хат­кай » на­зы­ва­ец­ца эт­на­г­ра фіч ны ку­ток, дзе « па­ся­лілі­ся » рэчы, які­мі ка­ры­сталі­ся на­шы прод­кі.

Экс­па­на­ты для кут­ка збіраў увесь ка­лек­тыў дзі­ця­ча­га са‑ да, але ас­ноў­ную част­ку экс­пазі­цыі ахвя­ра­ваў Міка­лай Ула дзі­міравіч Гер­ман, які збірае даў­ней­шыя рэчы больш за дзе­ся­ць га­доў. Дзя­ку­ю­чы яму, ма­лень­кія « ча­муч­кі » мо‑ гу­ць уба чы­ць і пат­ры­ма­ць у ру‑ ках пры­ла­ды пра­цы прод­каў, пазна­ё­міц­ца з даў­ней­шы­мі бе­ла­рус­кі­мі звы­ча­я­мі і аб­ра­да‑ мі. Ду­ма­ец­ца, ма­лы­шы бу‑ ду­ць з ра­дас­цю ўд­зель­ні­ча­ць у ін­с­ц­эніроў­ках на­род­ных свя­таў, бо гэта не толь­кі паз­на‑ валь­на, але і ве­се­ла.

Дзя­ку­ем усім, хто да­па‑ мог у ствар­эн­ні « Бе­ла­рус­кай хат­кі » . Агуль­ны­мі на ма­ган­ня­мі мы не дад­зім адыс­ці ў ня­быт бе­ла­рус­кім на­род­ным тра­ды‑ цы­ям.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.