На дзве пя­цёр­кі з плю­сам ад­зна­чыў Астра­вец свой юбілей

У мі­ну­лую су­б­о­ту аст­раў­чане раз‑по­раз то па­гляд­валі на небаI то ад­кры­валі сай­ты пра­г­но­заў на­двор’яW ці не сап­суе абя­ца­ны сі­ноп­ты­ка­мі до­ждж доў­га­ча­ка­нае свя­таI якое абя­ца­ла ста­ць са­мым ма­штаб­ным і яр­кім з уся­гоI што калі‑небудзь ад­зна­чалі ў Астраў­цы?

Ostrovetskaja Pravda - - Первая Страница -

Двой­чы до­жд­жI не мо­гучы стры­мац­цаI пра­ры­ваў­ся з ні­цых хмар – але гэта не змаг­ло сап‑ са­ва­ць ні са­мо свя­таI ні на­строй яго ўд­зель­нікаўK

Па­ча­ло­ся яно з маліт­вы ў ка­таліц­кім кас­цё­ле і пра‑ васлаў­най царкве за мір і да‑ бра­быт род­на­га краю і ад­дан‑ ня дані­ны па­мя­ці зем­ля­ка­мI за­гі­нуў­шым у га­ды Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны і ў га­ра­чых кроп­ках све­ту – кіраўнікі ра­ё­на ўсклалі вян­кі і квет­кі да пом­нікаў за­гі­нуў­шы­мK

На свя­та пры­еха­ла шмат гас‑ цейW бы­лыя кіраўнікі ра­ё­на Лід­зія Ар­кад­зьеў­на Бе­ла­бо‑ ка­яI Міка­лай Васі­льевіч Га­лайI Мечы­слаў Брані­сла­вавіч Ку­дыр‑ каI Адам Дз­міт­ры­евіч Ка­валь‑ каI Віталь Іва­навіч Лян­кевічI Іры­на Ба­ля­с­ла­ваў­на Шлях­тунI прад­стаўнікі га­ра­доў‑па­б­ра‑ ці­маў – Лід­збар­ка Вар­мін­ска­га з Польш­чыI Об­нін­ска і Сас­но­ва­га Бо­ра РасііI фон­да …Бе­лыя Ро­сы» Ленін­град­скай воб­лас­ціI су­сед­зі з ін­шых ра­ё­наўI аст­раў­ча­неI якія вы­ехалі з ра­ё­наI але заха­валі лю­боў і пры­вя­за­на­сць да сва­ёй рад­зі­мыK

Гас­цей свя­та пры­вітаў стар‑ шы­ня райвыканка­ма Ігар Яра‑ сла­вавіч Ша­луд­зінK Ён па‑ дзя­ка­ваў зем­ля­кам за пра­цуI дзя­ку­ю­чы якой Астра­вец­кі ра­ён упер­шы­ню ў сва­ёй гісто­рыі быў за­не­се­ны на Рэс­пуб­лі­кан­скую Дош­ку го­на­руI вы­ка­заў сло­вы пад­зя­кі вет­эра­на­мI па­жа­даў шчас­ця і даб­ра­бы­ту ўсім аст‑ раў­ча­на­мK

Пры­віталь­ны ад­рас аб­лас­но‑ га вы­ка­наў­ча­га ка­міт­эта і Са‑ ве­та дэпу­та­таў за­чы­таў пер­шы на­мес­нік стар­шы­ні Гро­дзен­ска‑ га аб­л­вы­кан­ка­ма Іван Алей­за­віч ЖукK Акра­мя та­гоI Іван Алей‑ за­віч уручыў узна­га­ро­ды леп‑ шым люд­зям Астра­веч­чы­ныK Га­на­ро­вы­мі гра­ма­та­мі аб­л­вы‑ кан­ка­ма бы­лі ад­зна­ча­ны ветэ‑ ран пе­да­га­гіч­най пра­цы Ла­ры­са Аляк­сандраў­на Мар­ты­на­ва і за‑ гад­чык тэра­пе­ўтыч­на­га аддзя‑ лен­ня цэн­траль­най ра­ён­най баль­ні­цы Сяр­гей Стані­сла­ва‑ віч Іваш­каI Пад­зяч­нае пісь­мо стар­шы­ні Гро­дзен­ска­га абл‑ вы­кан­ка­ма ат­ры­ма­ла на­стаўні­ца гім­на­зіі Ма­рыя Ан­то­наў­на Бліз‑ нікK

З він­ша­ван­ня­мі го­ра­ду і яго жы‑ ха­рам пры­ехаў у Астра­вец стар‑ шы­ня Дзяр­жаў­на­га па­граніч­на­га ка­міт­эта Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь Ана­толь Пятро­віч Лап­поK Ён уру‑ чыў ме­даль ор­га­наў па­граніч­най служ­бы стар­шы­ні Астра­вец­ка­га райвыканка­ма Іга­ру Яра­сла­ва‑ ві­чу Ша­луд­зі­нуK

Пры­віталь­нае сло­ва да го­ра­да і яго жы­ха­роў даслаў біскуп Аляк‑ сандр Каш­кевіч – яго за­чы­таў ксён­дз‑про­башч па­ра­фіі Космы і Да­мія­на Юз­эф Багд­зевічK

Го­рад і яго жы­ха­роў пры­віталі са свя­там і павін­ша­валі з юбіле­ем шмат­лікія гос­ціK

Сяр­гей Пятро­віч Олан­ца­ўI стар­шы ві­цэ‑пр­эзід­энт кар­па‑ ра­цыі …Ра­са­там» пры­вёз аст­раў­ча­нам са­мыя шчы­рыя па­жа­дан­ні ад ге­не­раль­на­га пад‑ рад­чы­ка бу­даўніцтва Бе­ла­ру‑ скай АЭС – дар­эчыI ме­навіта дзя­ку­ю­чы спон­сар­скай да­па­мо‑ зе гэтай кар­па­ра­цыі ад­бы­лі­ся мно­гія ві­до­вішч­ныя ме­ра­пры­ем‑ ствы свя­таW …Зя­лё­ны квад­рат»I вод­на‑ла­зер­нае шоу і фе­ер­вер­кI кан­ц­эрт Дз­міт­рыя Кал­ду­наK

– Уп­эў­не­ныI што атам­ная элек‑ трас­тан­цыя ўпі­ша но­вую ста­рон‑ ку ў гісто­рыю Астраў­ца і ўсёй Бе­ла­русіI – вы­ка­заў спад­зя­ванне Сяр­гей Пятро­вічK

– У ва­ша­га са­ма­быт­на­га го­ра‑ да са­ма­быт­ны ду­хI – ад­зна­чы­ліI він­шу­ю­чы Астра­вец і аст­раў­чан з юбіле­е­мI прад­стаўнікі расій­ска­га го­ра­да‑па­бра­ці­ма Об­нін­скаK

– Спад­зя­ю­сяI што бу­дучы‑ ня ма­ёй рад­зі­мы – цу­доў­ная і шчаслі­ва­яI – вы­ка­заў над­зею стар­шы­ня Слуц­ка­га рай­вы­кан‑ ка­ма Ан­др­эй Улад­зі­сла­вавіч Ян­ч­эўскі – і па­да­рыў зем­ля­кам фраг­мент зна­ка­мі­та­га cлуц­ка­га по­я­саK

Цё­плыя сло­вы і шчы­рыя па‑ жа­дан­ні пра­гу­чалі ад па­б­ра‑ ці­маў з поль­ска­га Лід­збар­ка Вар­мін­ска­га і расій­ска­га Сас­но‑ ва­га Бо­раI фон­да …Бе­лыя ро­сы»I су­сед­зяў са Смар­гоні і ін­шых га‑ на­ро­вых гас­цейK

Вы­ступ­лен­ніI він­ша­ван­ні і па­да‑ рун­кі пе­ра­мя­жалі­ся му­зыч­ны­мі ну­ма­ра­міK Свае та­лен­ты зем­ля­кам і гас­цям да­ры­лі хо­ры вет­эра­наў і поль­скае рэ­ха Астраў­цаI салі­сты Ра­ман Віт­кевіч і Алег УласікI ар‑ ты­сты Ры­тан­ска­га до­ма куль­ту­ры і Рымд­зюн­ска­га ан­сам­бля …Жыль‑ ві­ціс» і ін­шыя са­мад­зей­ныя ар­ты‑ сты Астра­веч­чы­ныK

На пра­ця­гу дня га­лоў­ная сц­эна свя­та амаль не пу­ста­ва­лаI хо­ць са­мыя роз­ныя ме­ра­пры­ем­ст­вы – пазна­валь­ны­яI за­баў­ляль­ны­яI ма­стац­кіяI пат­ры­я­тыч­ны­яI для дзя­цей і да­ро­с­лых – ішлі па ўсім го­рад­зеK

Не­за­бы­ў­ны па­да­ру­нак аст­раў‑ ча­нам зра­біў ака­д­эміч­ны на­род‑ ны хор імя РKІK Ціто­ві­чаW ва­кал і хар­эа­гра­фія гэ­та­га сла­ву­та­га ка‑ лек­ты­ву – гэта ўзор са­праўд­на­га ма­стацтваK

Кан­ц­эр­ты на­род­на­га ан­самб‑ ля на­род­ных ін­стру­мен­таў …Скарб­ні­ца» і струн­на­га ан­самб‑ ля …Кан­тра­сты» са Смар­гоні – гэта за­ў­сё­ды пры­да­чы­ненне да цу­доў­най му­зы­кі ў пра­фесій­ным вы­ка­нан­ніK

Ін­шы на­кіру­нак му­зы­кіI але не менш ці­ка­вы – эт­на­гурт mAtA з Мін­скаK

Пе­ра­мож­цы рэс­пуб­лі­кан­ска­га кон­кур­су …Но­выя імё­ны Бе­ла‑ русі» пазна­ё­мілі аст­раў­чан з бу­дучы­мі зор­ка­мі – і ты­міI та­лент якіх ужо ззяе на поў­ную мо­цK

Свае даўнія па­клон­нікі ў астра­вец­ка­га ка­вер‑гур­та …Ве‑ гас Бэнд»W ду­ма­ец­цаI пас­ля су‑ бот­ня­га кан­ц­эр­та коль­кас­ць іх па­вя­лічы­ла­сяK

Кан­ц­эрт Дз­міт­рыя Кал­ду­на стаў яр­кай му­зыч­най кроп­кай гэ­та­га дняW люд­зі спя­валі ра­зам з бе­ла­рус­ка‑расій­с­кай зор­кай і тан­ца­валі пад яго кам­пазі­цы­іK

Апа­ге­ем свя­таI без­умоў­наI ста­ла вод­на‑ла­зер­нае шоу і гран­ды­ёз­ны фе­ер­вер­кI які за­хопле­ны­мі во­клі­ча­мі віталі ты‑ сячы аст­раў­чан і гас­цей го­ра­даK

Пас­ля поўна­чы на за­пруд­жа‑ ных люд­зь­мі вулі­цах Астраў­ца то тутI то там чулі­ся вод­гукі …Цу­доў­нае ат­ры­ма­ла­ся свя­та»I …Та­ко­га ў нас яш­чэ не бы­ло»K

І з гэтым не пас­пра­ча­еш­сяW юбілей го­ра­да ат­ры­маў­ся ві­до‑ вішч­ны­мI на­сы­ча­ны­мI яр­кім і за­па­мі­наль­ны­мK

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.