Па­бра­цім­скія су­стр­эчы

У пят­ні­цу ў Астра­вец­кім рай­вы­кан­ка­ме су­стра­калі дэле­га­цыі з га­ра­доў‑па­бра­ці­маў Астраў­цаI якія пры­ехалі на свя­точ­ныя ме­ра­пры­ем­ст­вы ў го­нар яго юбіле­юK

Ostrovetskaja Pravda - - Первая Страница -

З прад­стаўні­ка­мі дэле­га­цый з Об­нін­скаI Сас­но­ва­га Бо­ра і Лід­збар­ка Вар­мінь­ска­га су­стр­э­лі­ся стар­шы­ня ра­ён­на­га вы­ка‑ наў­ча­га ка­міт­эта Ігар Ша­луд­зін і стар­шы­ня ра­ён­на­га Са­ве­та дэпу­та­таў Іры­на Таль­чукK

Пас­ля сяброўскіх пры­вітан­няў і аб­ме­ну па­да­рун­ка­мі гос­ці з Расіі і Польш­чы ад­правілі­ся на экс­кур­сію па Астра­вец­ка­му ра­ё­нуK

– Я вель­мі за­да­во­ле­ныI што на­сI вет­эра­наўI бы­лых кіраўнікоў ра­ё­наI за­прасілі на юбілейI спе­цы­яль­на пры­слалі за на­мі ма­шы­ну ў Грод­на – зна‑ чы­цьI ша­ну­ю­ць і па­ва­жа­ю­ць стар­эй­шае па­ка­лен­неK

Я на­ват …Астра­вец­кую праў‑ ду» вы­пі­саў на рэ­дак­цый­ным па­двор­куW бу­ду ця­пер у кур­се ўся­гоI што ад­бы­ва­ец­ца ў ра­ёне!

А ад та­гоI якім стаў Астра­ве­цI я проста ў за­хап­лен­ніW та­ко­га не мог уяві­ць на­ват у сне! Ка‑ неш­неI мы ў свой час пра та­кое і ду­ма­ць не ма­глі…

Вель­мі спа­даб­аў­ся кан­ц­эрт аст­ра­вец­кіх ар­ты­стаў – больш за ўсе му­зыч­ныя ну­ма­рыI што бы­лі на сц­энеK Ма­лай­цыI аст­раў­чане!

Але­на Бе­рас­не­ваI стар­шы­ня Гро­дзен­ска­га аб­лас­но­га ка­міт­эта Бе­ла­рус­ка­га праф­са­ю­за дзяр­жаў­ных і ін­шых уста­ноў:

непазна­валь­на змяніў­ся за апош­нія некаль­кі га­доў Аст­ра‑ ве­цK

Ра­ду­еI што ўсё гэта робіц­ца для люд­зейI якія тут жы‑ ву­цьK З’яў­ля­юц­ца но­выя ра‑ бочыя мес­цыI кам­форт­ныя і до­браў­па­рад­ка­ва­ныя – якI ска‑ жа­мI у па­жар­ным дэпоI якое ад­кры­ла­сяK Тут ство­ра­ны ўсе ўмо­вы для пра­цы не толь­кі для вы­ра­та­валь­нікаўI але і для так зва­ных неат­эс­та­ва­ных катэ­го‑ рыйK Ду­ма­юI люд­зі бу­ду­ць іс­ці сю­ды на пра­цу з за­да­валь­нен‑ немK

У сён­няш­ня­га май­го візіту ў Астра­вец ёс­ць яш­чэ ад­на місіяW уручы­ць Га­на­ро­вую гра­ма­ту аб‑ лас­но­га ка­міт­эта праф­са­ю­заў і па­свед­чанне аб за­ня­сен­ні ў Кні­гу сла­вы Бе­ла­рус­ка­га праф‑ са­ю­за ра­бот­нікаў дзяр­жаў­ных і ін­шых уста­ноў стар­шы­ні Аст­ра‑ вец­ка­га рай­ка­ма праф­са­ю­заў Яніне Ві­кен­цьеўне Кір­эе­вайK Гэ­та­га го­на­ру яна ўда­сто­е­на за за­слу­гі ў спра­ве аба­ро­ны са­цы­яль­на‑эка­на­міч­ных пра­воў і ін­тар­э­с­аў чле­наў праф­саю‑ за і аса­бі­сты ўклад у развіц­цё праф­са­юз­на­га рухуK

Ан­др­эй Ян­ч­эўскіI стар­шы­ня Слуц­ка­га райвыканка­ма:

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.