Іграў ар­кестр

Кан­ц­эрт узор­на‑ па­ка­заль­на­га ар‑ кест­ра Бр­эсц­кай па­граніч­най групы і вы­ступ­ленне ро­ты ганаровай вар­ты ор­га­наў па­граніч­най служ­бы сталі цу­доў­ным па­да­рун‑ кам для аст­раў­чан у RR0‑га­до­вы юбілей го­ра­даK

Ostrovetskaja Pravda - - Первая Страница -

З рані­цы неба спра­ба­ва­ла на‑ па­ло­ха­ць аст­раў­чан хма­ра­мі і невя­лікім до­жды­ка­мK Як раз на гэты час і пры­па­ла вы­ступ­лен‑ не ўзор­на‑па­ка­заль­на­га ар­ке‑ стра Бр­эсц­кай па­граніч­най гру‑ пыK Але неба злі­тас­цівіла­сяI а па­граніч­ны ар­кестр са­гр­эў аст­раў­чан сваім вы­ступ­лен­не­мK

На зме­ну ар­кест­ру вый­ш­ла ро­та ганаровай вар­ты ор­га­наў па­граніч­най служ­бы з вай­с­ко­вай час­ці 2007 гK Мін­скаK

Ад­ла­д­жа­ныя рухіI ва­ен­ная вы­праўкаI вы­ка­нанне ка­манд пад му­зыч­нае су­пра­ва­д­ж­энне ар­кест­ра – па­граніч­нікі за та­кі цу­доў­ны па­да­ру­нак ат­ры­малі шчы­рыя апладысмен­тыK

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.