Він­ша­ван­ні праф­са­ю­заў

На га­лоў­най сц­эне ў цэн­тры го­ра­да прай­шоў фі­нал рэс­пуб­лі­кан­ска­га ма­лад­зёж­на­га кон­кур­су «Но­выя імё­ны Бе­ла­русі – 2018» Фед­эра­цыі праф­са­ю­заў Бе­ла­русі.

Ostrovetskaja Pravda - - Первая Страница -

Твор­час­цю і та­лен­там з аст‑ раў­ча­на­мі дзя­лілі­ся фі­налі­сты кон­кур­су – леп­шыя ар­ты­сты пра­цоў­ных ка­лек­ты­ваў з роз‑ ных ку­точ­каў на­шай краі­ны.

Цу­доў­нае вы­ка­нанне му­зыч‑ ных кам­пазі­цый, гу­мар вя­ду‑ ча­га, шчы­рыя ўсмеш­кі і ап­ла‑ дысмен­ты гле­да­чоў, па­да­рун­кі ад ар­ты­стаў – кож­ны з іх да­рыў на па­мя­ць са­мым ак­ты­ў­ным аст­раў­ча­нам ма­лень­ка­га бу­сліка, – зра­білі юбілей­ны ве­чар Астраў­ца яш­чэ больш свя­точ­ным і па‑хат­ня­му цё‑ плым.

– На на­шай зям­лі за­ў­сё­ды жы­лі пра­ца­лю­бі­выя люд­зі, якія ўме­ю­ць добра ра­бі­ць і добра ад­па­чы­ва­ць, – ска­заў у він­ша­валь­ным сло­ве стар‑ шы­ня ра­ён­на­га аб'яд­нан­ня праф­са­ю­заў Рас­ціслаў Бра‑ зін­скі. – І сён­ня мы ўша­ноў‑ ва­ем люд­зей пра­цы і ды­на­стыі пра­ца­ўнікоў на­ша­га ра­ё­на.

За плён­ную пра­цу пад­зя­ку Фед­эра­цыі праф­са­ю­заў Бе­ла‑ русі ат­ры­малі ра­бот­нікі аст­ра‑ вец­ка­га ка­мун­га­са С.З. Грын‑ цэ­віч, цэн­траль­най ра­ён­най баль­ні­цы В.І. Руд­нік, гім­на­зіі №1 Н.Р. Сві­ла і саў­га­са «Па­доль­скі» В.В. Тры­боц­кі.

Ат­ры­малі пад­зя­ку за ад­да‑ на­сць сва­ёй спра­ве і ся­мей‑ ныя ды­на­стыі ра­ё­на: Ва­кулік, агуль­ны пе­да­га­гіч­ны стаж якой скла­дае 69 га­доў; Налі­вай­ка, якая ад­да­ла сель­скай гас­па‑ дар­цы ў агуль­ным больш за 110 га­доў; Кір­па, «ся­мей­ны» сель­ска­га­спа­дар­чы стаж якой – больш за 170 га­доў!

За па­пу­ляры­за­цыю зда­ро­ва­га ла­ду жыц­ця на род­най Аст­ра‑ веч­чыне і вы­со­кія спар­ты­ў­ныя да­сяг­нен­ні пад­зя­кай Фед­эра­цыі праф­са­ю­заў Бе­ла­русі адзна‑ ча­ны і чэм­піён Бе­ла­русі па спар­ты­ў­най хад­зь­бе, удзель­нік ХΙ Алім­пій­скіх гуль­няў у Рыа‑ дэ‑Жа­ней­ра, вы­хад­зец з Вар‑ нян Аляк­сандр Ля­хо­віч.

– У на­ша­га го­ра­да ёс­ць усё. Не ха­пае толь­кі алім­пій­ска­га ме­да­ля, – ад­зна­чыў Аляк­сандр. – Але я ве­ру, што і гэтым да­сяг‑ нен­нем Астра­вец у хут­кім ча­се змо­жа га­на­рыц­ца.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.