Ся­мей­ная твор­час­ць – род­на­му го­ра­ду

Фе­сты­валь ся­мей­ных каш­тоў­на­сцей «Усё па­чы­на­ец­ца з сям’і» аб’яд­наў ама­та­раў фа­та­гра­фа­ва­ць, ра­бі­ць пры­го­жыя рэчы сваі­мі ру­ка­мі, спя­ва­ць і тан­ца­ва­ць.

Ostrovetskaja Pravda - - Первая Страница -

Ама­та­раў вы­яў­лен­ча­га ма­стацтва ча­каў сюр‑ прыз: у пра­гра­ме бы­лі за­яў­ле­ны тры ма­ста­кі, а на вы­ста­ве мож­на бы­ло ўба­чы­ць кар­ці­ны адра­зу пя­ці: да Тэр­э­сы і Вік­то­рыі Ва­ра­но­ві­чаў і Бірутэ Куц­кайтэ да­лучы­лі­ся Ст­эфан Каз­лоўскі і Аляк‑ сандр Буй­ві­до­віч.

У кож­на­га ма­ста­ка свой стыль, кож­ная кар­ці­на – асоб­ны на­строй. Але ўсіх іх яд­нае маг­не­тызм, які пры­ця­г­вае да іх ра­бот – і гля­дач аба­вяз­ко­ва спы­ня‑ ец­ца ка­ля кож­на­га па­лат­на.

Пры­ем­на, што на вы­ста­ве пры­сут­ні­чалі і са­мі ма­ста­кі – а ся­род на­вед­валь­нікаў бы­лі і іх вуч­ні. Яш­чэ больш здым­каў і від­эа на сай­це «АП». Рэпар­таж са свя­та гляд­зі­це ў вы­пус­ку тэле­пра­гра­мы «ТВА. ТВой Астра­вец». Уд­зель­ні­ка­мі фе­сты­ва­лю, які прай­шоў у мі­ну­лую су‑ бо­ту, сталі 29 сем'яў. Іх у дзень го­ра­да са­бра­ла ра­ён­ная ар­гані­за­цыя рэс­пуб­лі­кан­ска­га гра­мад­ска­га аб’яд­нан­ня «Бе­лая Русь». Па­лю­ба­вац­ца фо­та­здым­ка­мі, на якіх бы­лі ад­люстра­ва­ны ўсмеш­кі шчаслі­вых сем’яў, іх тра­ды­цыі, гісто­рыя і су­часна­сць, мож­на бы­ло на фо­та­суш­цы – яна раз­гар­ну­ла­ся на па­двор­ку «Бе­лай Русі» ка­ля Цэн­тра твор­час­ці дзя­цей і мо­лад­зі. Тут жа раз­мяс­цілі­ся і вы­ра­бы дэка­ра­ты­ў­на‑прыклад­ной твор­час­ці. Вы­ці­нан­кі і вы­шы­ван­кі, вы­ра­бы з па­пе­ры, са­лом­кі і бі­се­ру, ба­цік – бы­ло бач­на, што сем’яў, аб’яд­на­ных агуль­ны­мі за­хап­лен­ня­мі, у нас шмат. А вось пра­вес­ці тр­эці этап фе­сты­ва­лю ся­мей‑ ных каш­тоў­на­сцей – кон­курс пес­ні і тан­ца – пе­раш­код­зіў до­ждж. Пра­мо­к­лыя да ніт­кі, але з доб­рым на­стро­ем дзе­ці і да­ро­слыя пе­ра­мяс­цілі­ся ў ак­та­вую за­лу цэн­тра твор­час­ці – тут ад­бы­ло­ся ўз­на­га­родж­ванне ўд­зель­нікаў фе­сты­ва­лю. Сем’і Вол­ка­вых, Кар­ч­эўскіх, Уласік, Вай‑ ця­хо­віч, Ма­роз, Міль­ко, Бал­дэс­ку, Сунэлік, Бу­кель, Ва­хо­віч, Гас­пер­скіх, Ку­міш­ча, Він‑ ні­чак, Ру­са­кевіч, Яка­вец, Гры­ва, Мар­цін­кевіч, Аду­ла, Са­ка­лоўскіх, За­роўскіх, Іг­на­то­віч, Сце­фа­но­віч, Жал­ток, Са­доўскіх, Са­цу‑ ра‑Мед­эй­ша, Стра­ц­эўскіх і Ку­ць­ко бы­лі ўз­на­га­род­жа­ны па­да­рун­ка­мі і су­веніра­мі ад ра­ён­най ар­гані­за­цыі РГА «Бе­лая Русь».

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.