За­ба­вы для да­ро­с­лых і дзя­цей

Ostrovetskaja Pravda - - Первая Страница -

За­баў­ляль­на‑па­ка­заль­ныя ме­ра­пры­ем­ст­вы ў дзень го­ра‑ да пра­вя­лі ва­ен­на­слу­жа­чыя в/ч 2044 ор­га­наў па­гранслуж­бы, ра­ён­на­га аддзе­ла па над­звы­чай‑ ных сіту­а­цы­ях і 1146 гвард­зей‑ ска­га зеніт­на­га ра­кет­на­га пал­ка вай­с­ко­вай час­ці 97106 войск су‑ пра­ць­па­вет­ра­най аба­ро­ны.

На ста­ды­ёне сяр­эд­няй шко­лы №2 га­ра­джан і гас­цей го­ра­да су­стра­калі по­ва­ры ва­ен­на‑ па­ля­вой кух­ні: па­граніч­нікі часта­валі сал­дац­кай ка­шай, а пра­д­э­ман­стра­валі ва­ен­на­слу‑ жа­чыя кі­на­ла­гіч­на­га цэн­тра вай­с­ко­вай час­ці 2044 і Аст­ра‑ вец­ка­га ра­ён­на­га аддзе­ла па над­звы­чай­ных сіту­а­цы­ях, – усё бы­ло ўс­пры­ня­та на «ўра».

Бы­лі за­ба­вы для дзя­цей. Яны з цікаў­на­сцю спра­ба­валі знай­с­ці агуль­ную мо­ву з вы­ха‑ ван­ца­мі кі­на­ла­гіч­на­га цэнт‑ ра, за­баў­ля­лі­ся ля фо­та­зо­ны аддзе­ла па над­звы­чай­ных сі‑ ту­а­цы­ях – сло­вам, ве­се­ла пра­вод­зілі час.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.