Ва­да

Ostrovetskaja Pravda - - Первая Страница -

до­ры­ць непе­ра­да­валь­ныя эмо­цыі, і яны ў ад­най­мен­най зоне вы­плёс­квалі­ся гу­ка­мі ра­дас­ці і за­да­валь­нен­ня, якія зма­глі па­да­ры­ць гон­кі на ка‑ та­ма­ра­нах і спа­бор­ніцт­вы ра­ды­ёкіру­е­мых ка­це­раў. А з якім ста­ран­нем пра­ца­валі да‑ рос­лыя і ма­лень­кія ама­та­ры па­рус­нікаў «на ба­зе»: вы­ра­за­лі эле­мен­ты з кар­до­ну, клеілі, ставілі па­ру­сы… Іх ча­каў ма­са‑ вы за­пуск гэтых мар­скіх суд­наў па мяс­цо­вай вад­зе. Спа­даб­а­ла­ся: у …дзі­цячыя за­ба­вы» з за­да­валь­нен­нем гу­ля­лі да­ро­слыя – па­да­ры­ць неза­бы­ў­ныя эмо­цыі мо­гу­ць са­мыя про­стыя рэчы і дзе­ян­ні! Ура! Нар­эш­це знай­ш­ло­ся па­цвер­джанне та­му, што і ў Астраў­цы ма­са­вы ад­па­чы­нак мо­жа бы­ць ці­ка­вым, кр­эа­ты­ў­ным, лёг­кім і пазна­валь­ным – та­кім, як на во­стра­ве ка­хан­ня ў дзень свя­тка­ван­ня юбілею го­ра­да.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.