Ты­ся­ча руб­лёў – кож­най!

Ура­чы­стыя лі­ней­кі, пры­све­ча­ныя па­чат­ку но­ва­га на­ву­чаль­на­га го­да, прай­шлі 1 ве­рас­ня ва ўсіх шко­лах ра­ё­на.

Ostrovetskaja Pravda - - Первая Страница -

У гэтым год­зе за пар­ты се­ла 3 033 вуч­ні – упер­шы­нюI па­чы­на­ю­чы з 2008 го­даI іх коль­кас­ць пе­раў­зыш­ла трох­ты­сяч­ны ру­бе­жI і гэта не мо­жа не ра­да­ва­ць: зна­чы­цьI ра­ён рас­це і разві­ва­ец­ца!

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.