Ад­каз за краі­ну

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Пр­эзід­энт Бе­ла­русі Аляк­сандр Лу­ка­ш­эн­ка на­зваў глуп­ствам до­мыс­лы аб ча­со­вым ха­рак­та­ры но­ва­га скла­ду ўра­даI які ні­бы­та фар­міру­ец­ца вы­ключ­на «да вы­ба­раў». Аб гэтым кіраўнік дзяр­жа­вы за­явіў на мі­ну­лым тыд­ніI пры­ма­ю­чы кад­ра­выя ра­ш­эн­ні.

«Ід­зе аб­мер­ка­ванне пас­ля на­зна­ч­эн­ня но­ва­га ўра­да: «Вось, гэта та­кое тэхніч­нае, яно да вы­ба­раў». Па­вер­це, прызна­ча­ю­чы вас і ін­шых, я і не ду­маю, што вы пра­буд­зе­це да вы­ба­раў, а по­тым усіх мы па­мя­ня­ем. Глуп­ства недар­эч­нае. На­а­д­ва­рот, я ха­чу, каб вы і пас­ля вы­ба­раў, і пас­ля мяне пра­ца­валі. Вы ж – гэта но­вае па­ка­ленне кіраўнікоў», – пад­кр­эс­ліў бе­ла­рус­кі лі­дар.

«Гэта зра­зу­ме­ла. Павін­на бы­ць аб­наў­ленне. Не павін­на бы­ць за­стою. Застой па­чы­на­ец­ца ў эка­но­мі­цы, гра­мад­стве з за­стою ў кад­ра­вай ра­бо­це. Та­му зра­зу­ме­ла, што вы – ця­пе­раш­няе па­ка­ленне кіраўнікоў – на 20-25 га­доў ма­лад­зей­шыя. Гэта нар­маль­на. Ні­ж­эй ужо бра­ць план­ку нель­га, та­му што ў іх не хо­пі­ць во­пы­ту», – ад­зна­чыў Пр­эзід­энт. Аляк­сандр Лу­ка­ш­эн­ка пад­кр­эс­ліў, што ме­навіта но­вае па­ка­ленне кіраўнікоў буд­зе ця­пер і ў бу­дучым ад­каз­ва­ць за краі­ну.

«Та­му не тр­э­ба раз­гля­да­ць ні­вод­нае з прызна­ч­эн­няў, пра­вед­зе­ных мною, што гэта вось да вы­ба­раў. На­а­д­ва­рот, я ха­чу, каб вы па­ка­за­лі свой пра­фесія­налізм да вы­ба­раў, і каб люд­зі ад­чулі, што з гэты­мі люд­зь­мі мож­на ме­ць спра­ву. І калі мы ра­зам пойдзем на вы­ба­ры, гэта ўжо буд­зе плюс у мой бок. Та­му ня­ма тут мэты «да вы­ба­раў». «Да вы­ба­раў прызна­чыў, а по­тым бу­ду­ць ін­шыя...». Бу­ду­ць ін­шыя, калі не буд­зе вы­ніку і калі вы буд­зе­це па­ру­ша­ць ма­раль­ныя прын­цыпы кіраўніка, што ў на­шым гра­мад­стве ніколі не буд­зе пры­маль­на», – ска­заў кіраўнік дзяр­жа­вы.

Пр­эзід­энт на­зы­ваў спра­вяд­лі­вас­ць вель­мі важ­ным прын­цыпам: «Вы павін­ны бы­ць аб­са­лют­на спра­вяд­лі­вы­мі. Бе­ла­ру­сы ніколі не па­цер­пя­ць неспра­вяд­лі­вас­ці. Гэта ха­ракт­эр­ная ры­са сла­вян­ска­га на­ро­да. А тым больш бе­ла­ру­саў».

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.