Ча­ка­ец­ца па­вы­ш­энне

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Урад рых­туе пра­па­но­вы па больш хут­кім па­веліч­эн­ні міні­маль­най зар­пла­ты.

Па сло­вах пр­эм'ер-мініст­ра Сяр­гея Ру­ма­са, урад пра­цуе над уня­сен­нем пра­па­ноў кіраўніку дзяр­жа­вы аб больш хут­кім у па­раў­нан­ні з па­пяр­эд­ні­мі пла­на­мі па­веліч­эн­ні міні­маль­най за­ра­бот­най пла­ты. Не са­кр­эт, што ў нека­то­рых галі­нах сён­ня за­ра­бот­ная пла­та скла­дае $200, а то і менш. Та­му мы рых­ту­ем пра­па­но­вы, каб па­дцяг­ну­ць па за­ра­бот­най пла­це ніз­ка­а­плат­ныя слаі на­сель­ніцтва.

Калі пра­па­но­вы бу­ду­ць адо­бра­ны, то, як рас­тлу­ма­чыў пр­эм'ер-міністр, най­маль­нікі ўсіх форм уласна­сці, усіх галін эка­но­мікі павін­ны бу­ду­ць за­бяс­пе­чы­ць міні­маль­ную зар­пла­ту ў ад­па­вед­на­сці з тым уз­роў­нем, які кож­ны квар­тал буд­зе па­вы­ша­ць урад.

Ужо пад­пі­са­на пас­та­но­ва Са­ве­та Міністраў аб уста­наў­лен­ні та­рыф­най стаўкі пер­ша­га раз­ра­ду і па­вы­ш­эн­ні за­ра­бот­най пла­ты асоб­ным катэ­го­ры­ям ра­бот­нікаў.

Згод­на з пас­та­но­вай, з 1 ве­рас­ня акла­ды ра­бот­нікаў аду­ка­цыі і ахо­вы зда­роўя па­вы­cілі­ся ад 20 пра­ц­эн­таў да 100 пра­ц­эн­таў. З 1 ка­ст­рыч­ніка бя­гу­ча­га го­да па­вя­ліч­ва­ец­ца та­рыф­ная стаўка пер­ша­га раз­ра­ду – з Br34 да Br35,5. «Усе гэтыя меры, па­вод­ле на­шых раз­лікаў, да­ду­ць маг­чы­мас­ць ужо ў ча­цвёр­тым квар­та­ле вый­с­ці на мэта­вую за­да­чу – за­бяс­пе­чы­ць сяр­эд­нюю зар­пла­ту ў бюд­ж­эт­най сфе­ры ў па­ме­ры 80 пра­ц­эн­таў ад сяр­эд­няй зар­пла­ты па краіне. Ары­ен­ціро­вач­на, у снеж­ні бя­гу­ча­га го­да сяр­эд­няя зар­пла­та бюд­ж­эт­нікаў склад­зе Br850, – ад­зна­чыў кіраўнік ура­да. – Пры­ня­тыя меры з'яў­ля­юц­ца пер­шым кро­кам па вы­ка­нан­ні за­да­чы,пас­таў­ле­най­кіраўніком дзяр­жа­вы па па­веліч­эн­ні за­ра­бот­най пла­ты на­стаўнікаў і ўра­чоў да 2025 го­да ў 2 ра­зы».

Срод­кі, неаб­ход­ныя для па­вы­ш­эн­ня за­ра­бот­най пла­ты ра­бот­нікаў бюд­ж­эт­ных ар­гані­за­цый у гэтым год­зе, урад на­кіруе з рэ­зер­во­ва­га фон­ду кіраўніка дзяр­жа­вы.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.