Ад­каз­на­сць ула­даль­нікаў да­рог

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

У Бе­ла­русі пра­па­ну­ец­ца па­вы­сі­ць ад­каз­на­сць ула­даль­нікаў да­рог за бяс­пе­ку ру­ху.

Пра­ект за­ко­на пра­ду­г­ле­дж­вае да­паў­ненне паў­на­моцтваў Мін­тран­са, мяс­цо­вых улад і ін­шых ула­даль­нікаў да­рог. Яны бу­ду­ць пра­вод­зі­ць маніто­рынг да­рож­на­га ру­ху і за­бяс­пе­ч­ва­ць яго эфек­ты­ў­на­сць. Та­кая прак­ты­ка ёс­ць у су­сед­ніх краі­нах.

Гэтыя пра­па­но­вы пад­т­ры­малі Мін­транс і мяс­цо­выя ўла­ды. Пры гэтым за­хоў­ва­юц­ца паў­на­моцт­вы МУС, ДАІ і Мін­тран­са па вы­яў­лен­ні ў ме­жах сва­ёй кам­пет­эн­цыі ўмоў, якія сад­зей­ні­ча­ю­ць па­ру­ш­эн­ню правіл да­рож­на­га ру­ху і ўчы­нен­ню ДТЗ, пры­няц­цю мер па іх уста­ра­нен­ні.

ДАІ вяд­зе ста­ты­сты­ку ДТЗ, на­кіроў­вае яе ўла­даль­ні­кам да­рог. Ра­зам яны рас­пра­цоў­ва­ю­ць пра­па­но­вы па па­вы­ш­эн­ні ўз­роў­ню бяс­пе­кі і ар­гані­за­цыі да­рож­на­га ру­ху. У той жа час ад­сут­на­сць сіст­эмы маніто­рын­гу і крыт­э­ры­яў эфек­ты­ў­на­сці не да­з­ва­ляе ран­жы­ра­ва­ць рэалі­за­цыю пра­па­ноў па па­вы­ш­эн­ні бяс­пе­кі да­рож­на­га ру­ху і рэалізоў­ва­ць най­больш знач­ныя.

Ця­пер га­лоў­най пад­ста­вай для ўклю­ч­эн­ня ў план пра­вяд­зен­ня якіх-небудзь ра­бот на ўчаст­ку да­ро­гі з'яў­ля­ец­ца кан­ц­эн­тра­цыя ДТЗ. Пры гэтым ін­шыя па­каз­чы­кі ады­ход­зя­ць на дру­гі план. За­да­ча за­ко­на­пра­ек­та – увес­ці ў прак­ты­ку маніто­рынг ста­ну бяс­пе­кі да­рож­на­га ру­ху з улі­кам мно­ства фак­та­раў. Маніто­рынг ула­даль­нік да­ро­гі паві­нен пра­вод­зі­ць сваі­мі сіла­мі ў пра­ц­э­се яе паў­сяд­зён­на­га ўт­ры­ман­ня. У пер­шую чар­гу ён паві­нен пры­ма­ць меры па пра­філак­ты­цы ДТЗ, вы­клю­ча­ць пе­ра­ду­мо­вы для іх, не ча­ка­ю­чы кан­ц­эн­тра­цыі ава­рыі. Гэта па­вы­сі­ць ад­каз­на­сць ула­даль­нікаў да­рог за стан бяс­пе­кі да­рож­на­га ру­ху на да­ру­ча­най тэ­ры­то­рыі.

Па­вод­ле мат­э­ры­я­лаў БелТА.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.