Бе­ла­русь касміч­ная

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

На гэтым тыд­ні ў Мін­ску ад­кры­ў­ся 31-ы між­на­род­ны кан­гр­эс Аса­цы­я­цыі ўд­зель­нікаў касміч­ных па­лё­таўK

У кан­гр­э­се пры­ма­ю­ць удзел больш за 80 касма­наўтаў з 17 краін – Расіі, ЗША, Кітая, Ка­зах­ста­на, еўра­пей­скіх дзяр­жаў, а так­са­ма ву­чо­ныя, прад­стаўнікі бе­ла­рус­кіх вну, прад­пры­ем­стваў.

Аса­цы­я­цыя ўд­зель­нікаў касміч­ных па­лё­таў – між­на­род­ная нека­мер­цый­ная ар­гані­за­цыя, якая аб'яд­но­ў­вае касма­наўтаў са мно­гіх краін, – ство­ра­на ў 1985 год­зе для аб­ме­ну во­пы­там у галіне піла­ту­е­мых касміч­ных па­лё­таў. Між­на­род­ны кан­гр­эс АУКП што­год збірае касма­наўтаў, а так­са­ма прад­стаўнікоў наву­ко­ва­даслед­чых уста­ноў і на­цы­я­наль­ных касміч­ных агенцтваў.

Ура­чы­стае ад­крыц­цё ад­бы­ло­ся ў НВЦ «Бел­экс­па», дзе раз­гар­ну­ла­ся экс­пазі­цыя на тэму асва­ен­ня кос­ма­су. Тут гос­ці мо­гу­ць азна­ё­міц­ца з гісто­ры­яй Бе­ла­русі, яе по­спе­ха­мі ў галіне касміч­ных дасле­да­ван­няў, а так­са­ма з бе­ла­рус­кі­мі тэхна­ло­гія­мі ствар­эн­ня ап­тыч­най апа­ра­ту­ры вы­со­ка­га рас­пазна­ван­ня, касміч­ных люст­эр­каў з асаб­лі­вай глад­кас­цю, апа­ра­ту­ры для дыс­тан­цый­на­га зан­дзіра­ван­ня Зям­лі. На кан­гр­э­се бу­ду­ць прад­стаў­ле­ны вы­нікі рэалі­за­цыі се­рыі касміч­ных пра­грам Са­юзнай дзяр­жа­вы.

У кан­гр­э­се пры­мае ўд­зел Пр­эзід­энт Бе­ла­русі Аляк­сандр Лу­ка­ш­эн­ка. Пра­доў­жыц­ца ён да 15 ве­рас­ня.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.