Вы­ма­рач­ная спад­чы­на

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

У Бе­ла­русі ўста­ноў­ле­ны па­ра­дак уклю­ч­эн­ня ў аба­рот да­моўI прызна­ных вы­ма­рач­най спад­чы­найK Гэта пра­ду­г­ле­джа­на Ука­зам №357 …Аб пу­сту­ю­чых і ста­рых да­мах»K

«Дзе­янне ўка­за буд­зе рас­паў­сюдж­вац­ца ў тым ліку на аб'ек­ты, якія ра­ш­эн­ня­мі су­доў прызна­ны вы­ма­рач­най спад­чы­най. Як толь­кі су­дом буд­зе пры­ня­та та­кое ра­ш­энне, аб’ек­ты пас­ту­пя­ць ва ўласна­сць ад­міністра­цый­нат­э­ры­та­ры­яль­най ад­зін­кі. Да­лей мож­на буд­зе ка­ры­стац­ца гэтым ука­зам і вы­ра­ша­ць пы­тан­ні па ўклю­ч­эн­ні ў аба­рот невы­ка­ры­стоў­ва­е­мых і ста­рых аб’ек­таў. Ва Ука­зе №100 гэ­та­га не бы­ло (Указ №100 «Аб ме­рах па ўдас­ка­на­лен­ні ўліку і ска­ра­ч­эн­ні коль­кас­ці пу­сту­ю­чых і ста­рых да­моў у сель­скай мяс­цо­вас­ці» стра­ціў сі­лу. – Заў­ва­га БелТА)».

Як рас­тлу­ма­чыў стар­шы­ня Дзяр­жаў­на­га ка­міт­эта па маё- мас­ці Ан­др­эй Га­еў, ма­ё­мас­ць з'яў­ля­ец­ца вы­ма­рач­най спад­чы­най, калі ад яе ад­мо­вілі­ся спад­ка­ем­цы або калі іх ня­ма на­о­гул. Ёс­ць агуль­нае праві­ла, па якім спад­ка­ем­цы, якія жа­да­ю­ць ат­ры­ма­ць пра­вы на спад­чы­ну, на пра­ця­гу шас­ці ме­ся­цаў з дня смер­ці спад­чы­на­даў­ца павін­ны за­яві­ць аб сваіх пра­вах. Калі гэ­та­га ніх­то не зра­біў, то пас­ля за­кан­ч­эн­ня го­да вы­кан­кам звяр­та­ец­ца ў суд за прызнан­нем пра­ва ка­му­наль­най уласна­сці на ма­ё­мас­ць. Гэта мо­жа бы­ць у тым ліку жы­лы дом, зя­мель­ны ўчастак.

У Бе­ла­русі за апош­нія пя­ць га­доў су­ды за­да­волілі ка­ля 1,2 тыс. за­яў па прызнан­ні спад­чы­ны вы­ма­рач­най.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.