Пер­шы бук­вар

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Ура­чы­стае ме­ра­пры­ем­стваI пры­све­ча­нае 400-годдзю вы­дан­ня пер­ша­га ў све­це …Бук­ва­ра сла­вян­скай мо­вы»I прай­шло ў На­цы­я­наль­най біб­ліят­э­цыK

«Вы­стаўка «Бук­ва­ры на­ро­даў све­ту» і фак­сі­міль­нае ад­наў­ленне пер­ша­га бук­ва­ра – знач­ная пад­зея ў куль­тур­ным жыц­ці гэ­та­га го­да. Та­кія пра­ек­ты эфек­ты­ў­на сад­зей­ні­ча­ю­ць па­пу­ляры­за­цыі леп­шых прыкла­даў кніж­най куль­ту­ры бе­ла­рус­ка­га на­ро­да, заха­ван­ню на­шай куль­тур­най спад­чы­ны», – ад­зна­чыў на ўра­чы­стай цы­ры­моніі міністр за­меж­ных спраў Бе­ла­русі Улад­зі­мір Ма­кей.

Пра­ект быў рэалі­за­ва­ны На­цы­я­наль­най біб­ліят­э­кай пры пад­т­рым­цы мініст­эр­стваў за­меж­ных спраў, куль­ту­ры і аду­ка­цыі, па­соль­стваў Бе­ла­русі ў Вя­ліка­бры­таніі і ў Латвіі, Еўра­пей­ска­га бан­ка рэ­кан­струк­цыі і развіц­ця, Белін­вест­бан­ка. У ра­бо­це пры­малі ўд­зел Між­на­род­ная аса­цы­я­цыя бе­ла­русістаў, Лон­дан­ская біб­ліят­эка Мідл Тэмпл, Бе­ла­рус­кі дзяр­жаў­ны ўнівер­сіт­эт.

Пер­шай у све­це кні­зе пад на­звай «Бук­вар» 24 лі­пе­ня споўніла­ся 400 га­доў. У 1618 год­зе ўба­чыў свет «Бук­вар сла­вян­скай мо­вы», і да яго з'яў­лен­ня мелі да­чы­ненне бе­ла­ру­сы.

Пер­шы «Бук­вар» вый­шаў на цар­коў­на­сла­вян­скай мо­ве ў дру­кар­ні Ві­лен­ска­га пра­васлаў­на­га брацтва Свя­то­га Ду­ха ў Еўі на 52 лістах у кі­ш­эн­ным фар­ма­це. У ім раз­меш­ча­ны сла­вян­скі ал­фавіт, прыкла­ды скла­доў з дзвюх і трох літар, про­стыя сло­вы на цар­коў­на­сла­вян­скай мо­ве, пе­ралік зна­каў пры­пын­ку, ліч­баў (у кіры­ліч­най тра­ды­цыі), а так­са­ма азы гра­ма­ты­кі і тэкс­ты для чы­тан­ня, якія ўклю­ча­ю­ць рэ­лі­гій­ныя гім­ны, маліт­вы, за­па­вед­зі, про­па­вед­зі.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.