Лені­град – Ка­зань – Астра­вец

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Гель­фія на­рад­зіла­ся ў Ленін­град­зе. Калі дзяўчын­цы бы­ло шэс­ць га­доў, ба­ць­ка з ма­ці вы­ра­шы­лі вяр­нуц­ца на гіста­рыч­ную Рад­зі­му: пе­ра­е­халі ў Ка­зань. – Мае дзя­дулі і ба­булі да вай­ны жы­лі ў Лені­град­зе, – рас­каз­вае Гель­фія Ра­шы­даў­на. – Бла­ка­ду пад­час Вя­лі­кай Ай­чын­най пе­ра­жы­лі толь­кі ма­мі­ны ба­ць­кі. Калі вай­на скон­чы­ла­ся, яны вы­ехалі жы­ць у невя­лікую вё­сач­ку пад Ка­зан­ню. З бу­дучым му­жам Ча­сла­вам Мац­ке­лам Гель­фія пазна­ё­міла­ся ў Ленін­град­зе – ён слу­жыў у ар­міі, а яна пра­ца­ва­ла на фаб­ры­цы. Ма­ла­дыя ажанілі­ся, і праз ней­кі час пры­ехалі на рад­зі­му Ча­сла­ва, у бе­ла­рус­кі Астра­вец, – гэта бы­ло ў 1981 год­зе. – Адра­зу я ад­чу­ва­ла ся­бе тут чу­жой, – прызна­ец­ца Гель­фія. – Род­ных – ніко­га. Усё ў Астраў­цы для мяне бы­ло няз­вы­к­лым: на­прыклад, да­мы не аб­носілі­ся вы­со­кі­мі ага­роджа­мі, не ставілі ва­ро­ты, як у Та­тар­стане, – гэтая «мо­да» толь­кі ня­даў­на тут з’явіла­ся.

МОВА

– У та­тар­скіх шко­лах нас вучы­лі на рус­кай мо­ве, а на­цы­я­наль­ную мо­ву мож­на бы­ло вы­ву­ча­ць толь­кі на фа­куль­та­ты­ў­ным уз­роўні, – успа­мі­нае жан­чы­на. – Я вучы­ла...

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.