Са­міт сад­руж­на­сці

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Пы­танне бяс­пе­кі бы­ло цэн­траль­ным на па­сяд­ж­эн­ні Са­ве­та кіраўнікоў дзяр­жаў СНДI якое прай­шло ў сталі­цы Та­д­жы­кіста­на го­рад­зе Ду­шан­бэ.

У ка­рот­кім інт­эрв'ю прад­стаўні­кам расій­ска­га тэле­ба­чан­ня на па­лях са­міту Пр­эзід­энт Бе­ла­русі Аляк­сандр Лу­ка­ш­эн­ка за­явіў, што пы­танне бяс­пе­кі – мож­на ска­за­ць, цэн­траль­нае. Усе пр­эзід­эн­ты аб гэтым га­во­ра­ць. На­ват мы, зда­ва­ла­ся б, спа­кой­ная Бе­ла­русь, пас­та­ян­на аб гэтым га­во­рым, уліч­ва­ю­чы яш­чэ і тыя небяс­пе­кі і вы­клікі, якія то­я­ць у са­бе дзе­ян­ні за­ход­ніх дзяр­жаў і НАТА ка­ля на­шых граніц, ка­ля граніц Са-

Кіраўнік дзяр­жа­вы пад­кр­эс­ліў, што няз­мен­ным пры­ярыт­этам член­ства Бе­ла­русі ў СНД за­ста­ец­ца ўма­ца­ванне эка­на­міч­на­га су­пра­цоўніцтва. Пры гэтым ён ад­зна­чыў, што су­свет­ныя рынач­ныя ад­но­сі­ны ўсё больш стра­ч­ва­ю­ць прык­ме­ты цы­вілі­за­ва­на­га ўза­е­мад­зе­ян­ня па­між краі­на­мі.

«Мы ба­чым, як з па­да­чы За­хаду без­апе­ля­цый­на, у ад­на­ба­ко­вым па­рад­ку раз­бу­ра­ец­ца ства­ра­е­мая дзе­ся­ці­годдзя­мі сіст­э­ма між­на­род­на­га ганд­лю. Вы­ка­ры­станне непра­ва­вых ме­ханіз­маў пе­рат­ва­ра­ец­ца ў нор­му і ставі­ць на­шы эка­но­мікі ў неста­біль­нае ста­но­віш­ча», – ска­заў бе­ла­рус­кі лі­дар.

«Толь­кі ра­зам мы змо­жам пас­пя­хо­ва про­ціста­я­ць гэтым юзнай дзяр­жа­вы.

Кіраўнік бе­ла­рус­кай дзяр­жа­вы так­са­ма ад­зна­чыў, што ў сфе­ры бяс­пе­кі ха­пае для раз­гля­ду і ін­шых фак­та­раў, у тым ліку ва­ен­ных. «Вазь­мі­це ў нас – аб гэтым шмат на са­мі­це га­ва­ры­лі, не ад­зін пр­эзід­энт. Пы­тан­ні ўс­хо­ду Украі­ны, пы­тан­ні Прыд­няст­роўя, асаб­лі­ва На­гор­на­га Ка­ра­ба­ха. Нам бы неяк сар­гані­за­вац­ца і рас­сек­чы гэтыя горд­зіе­вы ву­з­лы. І мно­гія ін­шыя», – ска­заў ён.

Пр­эзід­энт Бе­ла­русі Аляк­сандр Лу­ка­ш­эн­ка за­клі­кае да ад­зін­ства і су­мес­ных дзе­ян­няў унут­ры СНД на фоне раз­бур­эн­ня іс­ну­ю­чай сіст­эмы між­на­род­на­га ганд­лю.

но­вым вы­клі­кам. З ад­на­го бо­ку, мы павін­ны аб'яд­на­ць на­ма­ган­ні для су­мес­най аба­ро­ны ін­тар­э­с­аў на гла­баль­ным рын­ку. З ін­ша­га – ак­ты­ві­за­ва­ць уза­ем­ны ган­даль і ін­ве­сты­цыі, па­шы­ра­ць пра­мыс­ло­вую ка­апе­ра­цыю. У цэ­лым ад­ка­за­ць кан­салі­да­цы­яй і па­вы­ш­эн­нем ролі Сад­руж­на­сці як рэ­гія­наль­на­га ігра­ка», – за­явіў Аляк­сандр Лу­ка­ш­эн­ка.

Пр­эзід­энт са шка­да­ван­нем кан­ста­та­ваў, што ў ба­коў у СНД ад­сут­ні­чае агуль­нае ба­чанне і ге­не­раль­ны план развіц­ця Сад­руж­на­сці. Не ўда­ло­ся да кан­ца сфар­му­ля­ва­ць тэар­этыч­ную ма­д­эль і ства­ры­ць прак­тыч­ную стратэ­гію эка­на­міч­най інтэ­гра­цыі на­шых краін.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.