Да­вай­це сябра­ва­ць!

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Ужо ста­ла тра­ды­цы­яй у аддзя­лен­нях дзён­на­га зна­ход­жан­ня люд­зей па­жы­ло­га ўз­рос­ту і ма­ла­дых ін­валі­даў пра­вод­зі­ць су­мес­ныя ме­ра­пры­ем­ст­выI ад­зна­ча­ць свя­ты – ра­зам і ці­ка­вейI і ве­ся­лейI і но­выя ід­эі на­ра­джа­юц­ца.

Так уз­нік­ла за­дум­ка пра­па­на­ва­ць сяброўства і да­лучы­ць да су­пра­цоўніцтва яш­чэ і прад­стаўнікоў ра­ён­най ар­гані­за­цыі бе­ла­рус­ка­га та­ва­ры­ства ін­валі­даў па зро­ку. Тр­э­ба за­зна­чы­ць, не­ка­то­рыя з іх і ра­ней удзель­ні­чалі ў агуль­ных ме­ра­пры­ем­ствах – твор­чых кон­кур­сах, ма­стац­кіх вы­стаў­ках, кан­ц­эр­тах, што ар­ганізоў­валі­ся ў Тэ­ры­та­ры­яль­ным цэн­тры са­цы­яль­на­га аб­слу­гоў­ван­ня на­сель­ніцтва, а так­са­ма ў ра­ёне і воб­лас­ці; зай­малі­ся дэка­ра­ты­ў­на-прыклад­ной твор­час­цю.

Удзель­ні­чалі ў роз­ных спар­ты­ў­ных ме­ра­пры­ем­ствах і на­ват зай­малі пры­за­выя мес­цы Свят­ла­на Іва­наў­на Меш­кіс, Та­ма­ра Іва­наў­на Ба­ту­ра, Та­ма­ра Сця­па­наў­на Пет­ру­севіч. Ак­ты­віст­ка ра­ён­най ар­гані­за-

Та­ма­ра ЛУКШАI стар­шы­ня ра­ён­най ар­гані­за­цыі БелТіЗI спе­цы­я­ліст ТЦСАН.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.