Ра­зам

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

цыі БелТІЗ Люд­мі­ла Іва­наў­на Ку­хар­э­віч пры­ма­ла ўд­зел у аб­лас­ным кон­кур­се твор­час­ці ін­валі­даў па зро­ку «Серд­цем ви­дим, тво­рим и здрав­ству­ем» і за­ня­ла пры­за­выя мес­цы.

Та­кая сад­руж­на­сць дас­ць маг­чы­мас­ць ува­собі­ць у жыц­цё шмат ці­ка­вых і ка­рыс­ных спраў. Гэта су­мес­ная твор­час­ць, ва­лан­цёр­ства, уза­е­ма­да­па­мо­га і мно­гае ін­шае.

Дык буд­зем сябра­ва­ць і на­да­лей!

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.