Ад­ме­на за­ба­ро­ны

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Пр­эзід­энт Бе­ла­русі Аляк­сандр Лу­ка­ш­эн­ка рас­па­рад­зіў­ся ад­мяні­ць аб­ме­жа­ван­ні про­да­жу ал­ка­го­лю ў ганд­лё­вай сет­цы ў нач­ны час з 23.00 да 07.00, якія ў па­рад­ку экс­пе­ры­мен­ту ўвед­зе­ны з 1 ка­ст­рыч­ніка ў Мін­ску і мес­ца­мі на ра­ён­ным уз­роўні.

Гэта ра­ш­энне кіраўніка дзяр­жа­вы пра­дык­та­ва­на тым, што зма­гац­ца з п'ян­ствам і ал­ка­галіз­мам неаб­ход­на не та­кі­мі ад­на­бо­кі­мі за­ба­ро­на­мі, якія на прак­ты­цы за­мест ча­ка­на­га ста­ноў­ча­га вы­ніку пры­вод­зя­ць да ро­сту це­ня­во­га рын­ку і кры­мі­наль­най сфе­ры, у тым ліку па­веліч­эн­ня пра­па­на­ван­ня кан­тра­факт­най пра­дук­цыі.

Ад­зна­ча­ец­ца, што во­пыт як Бе­ла­русі, па­чы­на­ю­чы з са­вец­кіх ча­соў, так і за­меж­ных краін свед­чы­ць аб неэфек­ты­ў­на­сці і на­ват шкод­на­сці за­ба­рон. Ча­сам непра­ду­ма­ныя ра­ш­эн­ні ў гэтым клю­чы на­бы­валі са­мыя гі­пер­т­ра­фіра­ва­ныя фор­мы, аж да вы­сеч­кі ві­на­град­нікаў, што на доў­гія га­ды прак­тыч­на зніш­чы­ла цэлыя галі­ны сель­скай гас­па­дар­кі ў шэра­гу краін.

Пры гэтым пад­кр­эс­лі­ва­ец­ца, што вы­ра­ш­энне іс­ну­ю­чай праб­ле­мы павін­на ме­ць ком­плекс­ны ха­рак­тар з га­лоў­ным упо­рам на ме­ры пра­філак­тыч­на­га і вы­ха­ваў­ча­га ха­рак­та­ру, фар­міра­ван­ня мо­ды на зда­ро­вы лад жыц­ця.

Па­вод­ле мат­э­ры­я­лаў БелТА.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.