Га­ду­ем дзе­так

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Ска­ра­ча­ць ад­па­чы­нак па до­гляд­зе дзі­ця­ці ва ўз­рос­це да 3 га­доў у Бе­ла­русі па­куль не пла­ну­ец­ца.

Сён­ня ба­зай для раз­ліку да­па­мо­гі па до­гляд­зе дзі­ця­ці ва ўз­рос­це да 3 га­доў з'яў­ля­ец­ца сяр­эд­ня­ме­сяч­ная за­ра­бот­ная пла­та ра­бот­нікаў у краіне. На вы­ха­ванне пер­шын­ца кож­ны ме­сяц вы­пла­ч­ва­ец­ца 35 пра­ц­эн­таў сяр­эд­ня­ме­сяч­най зар­пла­ты; на дру­гое і на­ступ­ных ма­лы­шоў – 40 пра­ц­эн­таў; на дзі­ця-ін­валі­да – 45 пра­ц­эн­таў сяр­эд­ня­ме­сяч­най зар­пла­ты.

Па­вод­ле мат­э­ры­я­лаў Бел­ТА.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.