Па­ля­валі… на смец­це

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели - Але­на ЮРКОЙЦЬ. Га­ли­на ЮРКОЙТЬ, г. Ост­ро­вец.

З кож­ным днём Астра­вец пры­га­ж­эе. Расту­ць ва­кол на­ша­га го­ра­да і зо­ны ад­па­чын­ку, а ка­ля іх «кра­су­юц­ца» сюр­пры­зы…. Дастат­ко­ва збочы­ць з га­рад­скіх вуліц у лес – і між др­эў зда­лёк то тут, то там бліш­ча­ць розна­ка­ля­ро­выя пля­мы смец­ця, якое, няг­лед­зячы на на­ма­ган­ні ле­са­во­даў, «вы­рас­тае», як гры­бы – пры­чым, у ад­роз­ненне, ад ба­равікоў і па­дасі­навікаў, на­ват даж­д­жу не патра­буе.

Стар­ша­клас­нікі СШ №1 г. Астраў­ца вы­ра­шы­лі не ча­ка­ць аб’яў­лен­ня чар­го­вай ак­цыі – і ра­зам з на­стаўні­ка­мі вый­шлі на ўбор­ку ле­су ў пер­шым мікра­ра­ёне.

– У нас дзей­ні­чае школь­нае ляс­ніцтва «Бя­роз­ка», – рас­каз­вае клас­ны кіраўнік 11 «Б» кла­са СШ №1 г. Астраў­ца Ган­на Зя­но­наў­на Дзят­ло­віч. – Мы кож­ны год да­па­ма­га­ем ле­са­во­дам сад­зі­ць лес, пры­біра­ць яго ад смец­ця, удзель­ні­ча­ем у тра­ды­цый­ных ак­цы­ях «Тыд­зень ле­су», «Чы­сты лес». Сён­ня на ўбор­ку вый­шлі пас­ля ўро­каў. Ра­дуе, што дзе­ці з за­да­валь­нен­нем пад­т­рым­лі­ва­ю­ць та­кую іні­цы­я­ты­ву і друж­на пры­бі­ра­ю­ць лес.

Ган­на Зя­но­наў­на, як са­праўд­ны ас вы­ра­та­валь­ных ляс­ных апе­ра­цый, ка­ар­ды­нуе ра­бо­ту школь­нікаў. Раз­біў­шы­ся на дзве групы, яны ру­шы­лі ў роз­ныя ба­кі і літа­раль­на на ва­чах за­поўнілі па­ке­ты смец­цем.

іні­цы­я­ты­ў­ныя чы­та­чы

– Калі ўба­чыў, коль­кі смец­ця ў ле­се – ста­ла пры­к­ра і со­рам­на за да­ро­с­лых, – па­ды­ма­ю­чы чар­го­вую бут­эль­ку, га­во­ры­ць Мікіта Ста­ра­дуб­цаў. – Хтось­ці мо­жа ска­за­ць: на­во­шта пры­біра­ць, калі пас­ля вы­хад­ных буд­зе та­кая ж кар­ці­на?.. Але ж нека­му тр­э­ба гэта ра­бі­ць! І мы да­па­ма­га­ем ле­са­во­дам.

За некаль­кі гад­зін трак­тар­ны пры­ч­эп за­поўніў­ся бут­эль­ка­мі, па­пер­ка­мі, ад­на­ра­зо­вым по­су­дам – а лес хо­ць на ней­кі час вы­зваліў­ся з аб­дым­каў смец­ця, якія літа­раль­на ду­ша­ць яго.

Да­ро­слыя сме­ця­ць – дзе­ці пры­бі­ра­ю­ць... Коль­кі гэта буд­зе пра­ця­г­вац­ца? Пы­танне па­куль што ры­та­рыч­нае.

Де­ло бы­ло в на­ча­ле вес­ны. Ре­ши­ла я по­чи­стить ков­ры. А по­сколь­ку жи­ву в мно­го­этаж­ке, ре­ши­ла об­ра­тить­ся в пра­чеч­ную пред­при­я­тия бы­то­во­го об­слу­жи­ва­ния.

Ка­ко­во же бы­ло мое удив­ле­ние, ко­гда мне от­ве­ти­ли, что ков­ры у них не чи­стят – пы­ле­со­са нет. И по­со­ве­то­ва­ли об­ра­тить­ся че­рез ме­сяц – обе­ща­ли, что обо­ру­до­ва­ние для чист­ки ков­ров к то­му вре­ме­ни по­явит­ся. Но про­шел ме­сяц, вто­рой, пол­го­да – а воз и ныне там: пы­ле­со­са как не бы­ло, так и нет.

По­зво­ни­ла по объ­яв­ле­ни­ям – ока­за­лось, что в со­сед­нем Смор­гон­ском рай­оне та­кой про­бле­мы не сто­ит.

Част­ник «из ре­кла­мы» пред­ло­жил за­брать у ме­ня ков­ры и при­вез­ти по­сле чист­ки об­рат­но.

Наш го­род раз­ви­ва­ет­ся, рас­тет и чис­ло жи­те­лей. Не­уже­ли та­кая услу­га не вос­тре­бо­ва­на в Ост­ров­це? Или пусть ков­ры ост­ро­вец­ким жи­те­лям чи­стит ин­ди­ви­ду­аль­ный пред­при­ни­ма­тель из Смор­го­ни – и уво­зит из рай­о­на на­ши день­ги?

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.