З ра­бочым візітам

Ostrovetskaja Pravda - - Первая Страница -

Пас­ля пры­лё­ту кіраўнік дзяр­жа­вы адра­зу па­ці­кавіў­ся ў мяс­цо­вых чы­ноўнікаў аб праблем­ных пы­тан­нях у сель­скай гас­па­дар­цы. Гу­бер­на­тар Гро­дзен­скай воб­лас­ці Улад­зі­мір Краў­цоў у цэ­лым аха­рак­тары­за­ваў сіту­а­цыю, ак­ц­эн­та­ваў­шы ўва­гу на недаб­о­ры збож­жа. Нес­пры­яль­ныя клі­ма­тыч­ныя ўмо­вы ў маі і чэрвені ад­моў­на паў­плы­валі на вы­твор­час­ць раслі­на­вод­чай пра­дук­цыі. Ура­джаю збож­жа­вых са­бра­на менш у па­раў­нан­ні з мі­ну­лым го­дам: пры плане 1,5 млн тон ат­ры­малі 1,15 млн тон збож­жа ра­зам з ку­ку­ру­зай.

Як ад­зна­чыў гу­бер­на­тар, недаб­ор фу­раж­на­га збож­жа мо­жа пры­вес­ці да праб­лем з за­бес­пяч­эн­нем кар­ма­вой ба­зы ў жы­вё­ла­га­доўлі, та­му пы­танне патра­буе неад­клад­на­га вы­ра­ш­эн­ня.

У су­вязі з гэтым Аляк­сандр Лу­ка­ш­эн­ка пад­кр­эс­ліў: «Тр­э­ба па­гляд­зе­ць, што ў нас у рэ­зер­ве, рэ­зер­вы ў краіне доб­рыя, і, мо­жа, па­зы­чы­ць гро­дзен­цам, каб ім не да­вя­ло­ся тра­ці­ць гро­шы, куп­ля­ю­чы гэта збож­жа. У бу­дучым яны кам­пен­су­ю­ць гэты доўг». Кіраўнік дзяр­жа­вы лічы­ць, што неаб­ход­на ўваж­лі­ва па­гляд­зе­ць на гэту сіту­а­цыю і дас­ка­на­ла ўсё раз­лічы­ць.

Пы­тан­ні бе­раж­лі­ва­га па­ды­хо­ду да гас­па­да­ран­ня ва ўсіх сфе­рах бы­лі ў цэн­тры ўва­гі ў час на­вед­ван­ня Пр­эзід­эн­там агра­ту­ры­стыч­на­га ком­плек­су «Га­рад­зен­скі ма­ён­так «Ка­роб­чы­цы» Гро­дзен­ска­га мя­са­кам­бі­на­та. У пры­ват­на­сці, раз­мо­ва іш­ла аб тым, што неаб­ход­на разві­ва­ць на­се­ле­ныя пунк­ты ў сель­скай мяс­цо­вас­ці, зна­ход­зі­ць сфе­ры для іх вы­ка­ры­стан­ня, у тым ліку ў галіне агра­турыз­му.

«Гляд­зі­це па-гас­па­дар­ску на ўсе пы­тан­ні і не за­ма­хвай­це­ся на зем­лі, дзе гро­дзен­цы ўме­ю­ць гас­па­да­ры­ць», – па­пяр­эд­зіў чы­ноўнікаў Аляк­сандр Лу­ка­ш­эн­ка.

Кіраўнік дзяр­жа­вы азна­ё­міў­ся з ін­фра­струк­ту­рай агра­ком­плек­су, які ў вы­хад­ныя дні на­вед­ва­ю­ць да 2 ты­сяч ча­ла­век, у тым ліку ін­ша­зем­цы. Пр­эзід­энт па­гляд­зеў, як пра­цу­ю­ць разь­бя­ры па др­э­ве, і сам да­лучы­ў­ся да гэ­та­га твор­ча­га за­нят­ку.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.