Мес­ца но­вае – свя­та тра­ды­цый­нае

Во­сень­скі кір­маш, яко­га кож­ны год з нецяр­пен­нем ча­ка­ю­ць аст­раў­чане, сё­ле­та прай­шоў па тра­ды­цыі шмат­люд­на і свя­точ­на.

Ostrovetskaja Pravda - - Первая Страница - Буль­ба – 0,25-0,27 Ка­пу­ста – 0,40-0,45 Морк­ва – 0,60-0,70 Цы­бу­ля – 0,66-0,80 Па­мі­до­ры – 1,50-2,00 (зя­лё­ныя – 0,50) Бу­ра­кі – 0,50-0,60 Яб­лы­кі – 0,55-1,20

Ко­шт ас­ноў­най сель­ска­га­спа­дар­чай пра­дук­цыі на кір­ма­шы скла­даў:

Са­даві­на/га­род­ні­на (руб/кг) Мя­са/ры­ба (руб/кг) Вы­рас­це – сад буд­зе Ка­пу­ста ад­бор­ная

Трус жы­вы – ад 40,00 Пла­до­вае др­э­ва – ад 10,00 Ягад­ныя ку­сты – ад 5,00 Хры­зант­э­ма – ад 6,00 Ва­лён­кі – ад 10,00 Квет­кі штуч­ныя (сяр­эд­ні па­мер) – ад 4,50

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.