ЗАБАЎЛЯЛіС­Я

Ostrovetskaja Pravda - - Первая Страница - Воль­га ХАЦЯНОВіЧ, фо­та аўта­ра. ostrov-red.hotyanovic­h@tut.by

Бы­ло чым за­няц­ца і тым, хто прый­шоў на кір­маш, каб пры­ем­на пра­вес­ці час. Пес­ня­мі, тан­ца­мі і кон­кур­са­мі аст­раў­чан за­баў­ля­лі ра­бот­нікі сек­та­ра куль­ту­ры. Да сло­ва, ат­ры­ма­ць у па­да­ру­нак са­кавіты яб­лык або бан­ку ту­шон­кі мож­на бы­ло не толь­кі за­мест квіт­ка бяс­прой­грыш­най ла­тар­эі: та­кія пры­зы вы­да­валі­ся кож­на­му ўд­зель­ніку кон­кур­саў і гуль­няў, якія пра­вод­зілі­ся на свя­точ­най сц­эне.

Ну і якое ж свя­та без па­вет­ра­ных ша­ры­каў, пап­кор­на і са­лод­кай ва­ты – дзя­цей на кір­ма­шы про­ста немаг­чы­ма бы­ло не па­ра­да­ва­ць! А какт­эй­лі, га­ра­чыя блі­ны з роз­ным на­чын­нем і шаш­лык з са­ла­тай з га­род­ні­ны ча­калі тых, хто яш­чэ не пас­пеў пас­не­да­ць або ўжо пра­га­ла­даў­ся. Буд­зем з квет­ка­мі – і цы­бу­ляй Свя­та для дзя­цей Чар­га за гер­вяц­кай ялавічы­най

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.