Жы­вё­ла­га­доў­ля

Ostrovetskaja Pravda - - Первая Страница -

Во­сень – пе­ра­ход­ны час не толь­кі ў пры­ро­дзе, але і ў фізія­ло­гіі жы­вё­лы. Цэ­лае ле­та ра­гулі ла­са­валі­ся зя­лё­най траві­цай на па­шы, а з на­ды­хо­дам ка­ст­рыч­ніка пе­рай­шлі ў стой­лы.

Як ад­бы­ў­ся гэты пе­ра­ход, ці пад­рых­та­валі­ся гас­па­дар­кі ра­ё­на да зі­моўкі – ад­ка­зы на гэтыя і ін­шыя пы­тан­ні на пра­ця­гу тыд­ня шу­ка­ла рэй­да­вая група, ра­зам з якой кар­эс­пан­д­энт «АП» пра­вёў ад­зін дзень.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.