На па­ро­зе фер­мы – зі­ма

Ostrovetskaja Pravda - - Первая Страница -

У на­шым ра­ёне та­кія маніто­рын­гі сталі тра­ды­цый­ны­мі. Звы­чай­на яны пра­ход­зя­ць у фор­ме ўза­е­ма­пра­ве­рак: гас­па­дар­кі аб­мень­ва­юц­ца дэле­га­цы­я­мі, якія вы­ву­ча­ю­ць стан спраў у ка­лег. З ад­на­го бо­ку та­кі фар­мат да­з­ва­ляе пе­ра­ня­ць во­пыт, з дру­го­га – ма­ты­вуе як ма­га лепш пад­рых­та­ва­ць жы­вё­ла­га­доўчыя аб’ек­ты. Праў­да, як па­ка­за­ла пра­вер­ка, у нека­то­рых гас­па­дар­ках гас­цей не ча­калі і не рых­та­валі­ся, хо­ць ве­далі пра іх візіт…

Рэй­да­вая ка­місія

*Пер­шы на­мес­нік на­чаль­ніка ўпраў­лен­ня сель­скай гас­па­дар­кі і хар­ча­ван­ня Воль­га Вік­та­раў­на Ум­рых­і­на

*На­чаль­нік ра­ён­най вет­э­ры­нар­най стан­цыі Аляк­сей Мі­хай­лавіч Паў­лоўскі

*На­чаль­нік рай­плем­стан­цыі Над­зея Улад­зі­міраў­на Сас­ноўская У КСУП «Гу­да­гай» рэ­кан­струіру­ю­ць фер­мы

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.