Да­вя­рай – але пра­вя­рай

Ostrovetskaja Pravda - - Первая Страница - Аў­та­га­раж стаў «до­мам» для ра­гуль («Ло­ша», КСУП «Гу­да­гай»)

Рас­па­ча­ць аб’езд бы­ло вы­ра­ша­на з леп­шых гас­па­да­рак ра­ё­на – КСУП «Гу­да­гай» і «Гер­вя­ты».

– Уда­лая зі­моўка жы­вё­лы патра­буе гас­па­дар­ска­га па­ды­хо­ду. Аб’ехаў­шы фер­мы і ком­плек­сы, па­гляд­зеў­шы, у якіх умо­вах утрым­лі­ва­ец­ца жы­вё­ла, мож­на сме­ла ра­бі­ць пэў­ныя вы­ва­ды – і не толь­кі аб гас­па­дар­лі­вас­ці кіраўніка, – га­во­ры­ць Воль­га Вік­та­раў­на Ум­рых­і­на.

Ра­бо­чую групу ці­кавілі мно­гія мо­ман­ты: коль­кі і якой якас­ці на­рых­та­ва­на да зі­моўкі кар­моў, ці ўцеп­ле­ны во­да­на­пор­ныя ве­жы, вок­ны і дзве­ры ка­роўнікаў, ці па­чыш­ча­ны і па­бе­ле­ны па­мяш­кан­ні, ці спраў­на пра­цу­ю­ць ме­ханіз­мы гно­е­вы­да­лен­ня і во­да­паен­ня і ін­шыя. На­чаль­нік рай­вет­стан­цыі А.М. Паў­лоўскі пра­вя­рае корм

На­ве­далі ад­кор­мач­ны ком­плекс, фер­мы «Гі­ры», «Чэхі», «Мі­ц­ю­ны», «Са­ка­лой­ці» і ма­лоч­на-та­вар­ны ком­плекс «Рымд­зю­ны».

На­доі за­ле­жа­ць ад мно­гіх па­каз­чы­каў, але ў пер­шую чар­гу ад кар­моў – не толь­кі ад іх коль­кас­ці, але і ад якас­ці. Та­му ва ўсіх гас­па­дар­ках ра­ё­на ад­мо­вілі­ся ад так зва­ных «кур­га­наў» на ка­ры­с­ць тэхна­ла­гіч­ных ёміс­тас­цей для за­хоў­ван­ня кар­моў.

Ды­р­эк­тар гас­па­дар­кі Ігар Улад­зі­міравіч Жда­наў цал­кам разд­зя­ляе по­гля­ды кіраўніка КСУП «Гу­да­гай» Эду­ар­да Іва­наві­ча Са­доўска­га: пас­пя­хо­вас­ць зі­моўкі буй­ной ра­га­тай жы­вё­лы за­ле­жы­ць у пер­шую чар­гу ад кар­моў.

У КСУП «Гер­вя­ты» сё­ле­та па­бу­да­валі шэс­ць но­вых тран­ш­эй аб’ёмам 12 ты­сяч тон. На ад­ну ўмоў­ную га­ла­ву тут на­рых­та­ва­на 25,2 цэнт­не­ра кар­ма­вых ад­зі­нак.

Але­на ГАНУЛіЧ, фо­та аўта­ра.

Пад­вод­зячы вы­нікі аб’ез­ду ферм і ком­плек­саў, пер­шы на­мес­нік на­чаль­ніка ўпраў­лен­ня сель­скай гас­па­дар­кі і хар­ча­ван­ня Воль­га Вік­та­раў­на Ум­рых­і­на звяр­ну­ла ўва­гу кіраўнікоў і спе­цы­я­лістаў гас­па­да­рак на тое, што ўсе вы­яў­ле­ныя неда­хо­пы павін­ны бы­ць вы­праў­ле­ны ў блі­ж­эй­шы час.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.