«Толь­кі не стра­ч­вай­це свае ка­рані»

Ostrovetskaja Pravda - - Первая Страница -

іраўнік дзяр­жа­вы ў са­мым па­чат­ку су­стр­эчы прызнаў­сяI што на ўся­ля­кі вы­па­дак за­ха­піў на ме­ра­пры­ем­ства свой кам­са­моль­скі білет. …Мы су­стра­ка­ем­ся тут – у Па­ла­цы Не­за­леж­на­сці – як свед­чанне та­гоI што тыя юны­яI ма­ла­дыя люд­зіI якія яш­чэ не сталі на но­гіI не дар­эм­на гі­нулі на фран­тах Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ныI як свед­чанне па­ва­гі да пра­цоў­на­га под­зві­гуI які зд­зейс­ні­ла іх па­ка­лен­неI і та­гоI што мы дзя­ку­ю­чы ім і тым за­гі­ну­лым зра­білі для на­шай су­вер­эн­най Бе­ла­русіI ства­ры­ў­шы і па­бу­да­ваў­шы гэту дзяр­жа­ву»I – ска­заў Аляк­сандр Лу­ка­ш­эн­ка.

Пра­цяг тэмы і ўра­жан­ні ад су­стр­эчы з Пр­эзід­эн­там дэле­га­таў ад Астра­вец­ка­га ра­ё­на Вія­ле­ты Алек­се­я­вец і Свят­ла­ны Шч­эп­ты чы­тай­це на 2-й стар.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.