«Толь­кі не стра­ч­вай­це свае ка­рані»

Ostrovetskaja Pravda - - Первая Страница - Па­вод­ле мат­э­ры­я­лаў БелТА.

Па­ч­а­так тэмы на 1-й ста­рон­цы

Аляк­сандр Лу­ка­ш­эн­ка ў сваім вы­ступ­лен­ні за­кра­нуў тыя пазі­цыі, якіх тр­э­ба пры­трым­лі­вац­ца мо­лад­зі. «Як Пр­эзід­энт я ха­чу, каб вы не хілілі­ся ні ўле­ва, ні ўпра­ва. Каб вы ра­зу­мелі, што вам тр­э­ба жы­ць, ства­ра­ць сем'і, га­да­ва­ць дзя­цей. Вы павін­ны ў гэты бур­ны час, каб не па­та­ну­ць, пры­трым­лі­вац­ца спа­кой­ных цэн­тры­сц­кіх ары­ен­ціраў, якія бач­ны пе­рад ва­мі», – ад­зна­чыў кіраўнік дзяр­жа­вы.

«Дзяр­жа­ва робі­ць усё для заха­ван­ня мі­ру і спа­кою на на­шай зям­лі, – ска­заў Аляк­сандр Лу­ка­ш­эн­ка. – Але ва­ша за­да­ча не да­ць шан­цу на­ват на спро­бу вы­ка­ры­стоў­ва­ць ваш ро­зум, інт­элект і энер­гію ў раз­бу­раль­ных мэтах. Вы ства­раль­нікі, павін­ны імі бы­ць. Гэта ваш ге­не­тыч­ны код, калі хо­ча­це. Пры­ро­дай і спад­чын­на­сцю ў кож­ным з вас пер­ша­па­чат­ко­ва за­клад­зе­на вя­лікая ўнут­ра­ная сі­ла даб­ра. І мы, сла­вяне, гэтым ад мно­гіх ад­роз­ні­ва­ем­ся».

«Мы ў нека­то­рай сту­пе­ні недастат­ко­ва ўва­гі ўд­зя­ля­ем на­ша­му ма­лад­зёж­на­му ру­ху. І тр­э­ба за­няц­ца гэтым пы­тан­нем неад­клад­на, – ска­заў Аляк­сандр Лу­ка­ш­эн­ка. – Ак­тыў БРСМ паві­нен унес­ці пра­па­но­вы, зы­ход­зячы ўжо са свай­го, ня­хай невя­ліка­га, во­пы­ту, што мы мо­жам зра­бі­ць і ча­го яны хо­чу­ць. А мы, ула­да, павін­ны ад­ка­за­ць на гэта пы­танне за­ко­на­мі, ука­за­мі, рас­па­ра­дж­эн­ня­мі, каб над­зя­лі­ць ней­кі­мі ўлад­ны­мі паў­на­моцтва­мі, мяк­ка ка­жучы, пра­ва­мі гэту ма­лад­зёж­ную ар­гані­за­цыю».

«Вы зра­білі правіль­ны вы­бар, па­поўніў­шы ра­ды на­шай ма­лад­зёж­най ар­гані­за­цыі, – звяр­нуў­ся кіраўнік дзяр­жа­вы да ўд­зель­нікаў су­стр­эчы. – Вас шмат, але вы не ўся на­ша мо­ладзь. І вы павін­ны ста­ць цэн­трам пры­ця­ж­эн­ня для астат­ніх ра­вес­нікаў і ўсіх дзя­цей Бе­ла­русі, прыкла­дам ак­ты­ў­на­га, сур'ёз­на­га ўд­зе­лу ў жыц­ці краі­ны, каб за ва­мі пай­шлі астат­нія».

У якас­ці но­вых на­прам­каў дзей­на­сці Аляк­сандр Лу­ка­ш­эн­ка пра­па­на­ваў ства­ра­ць мо­лад­зі ра­бочыя бры­га­ды, па­коль­кі ў краіне сён­ня не ха­пае ра­бочых рук, ёс­ць дзе пры­мяні­ць свае сі­лы ў пра­мыс­ло­вас­ці, сель­скай гас­па­дар­цы. «Вам бу­ду­ць ра­ды на но­вым за­вод­зе «БЕЛДЖЫ», на БелАЗе, на швей­ных і ін­шых прад­пры­ем­ствах. Вазь­мі­це шэф­ства над бу­даўніцтвам вя­ліка­га аб'ек­та. На­за­ві­це яго «ма­лад­зёж­ным», каб так­са­ма па­кі­ну­ць свой БАМ у гісто­рыі ўжо су­час­най Бе­ла­русі», – да­даў Пр­эзід­энт.

«Тр­э­ба вы­зна­чыц­ца з ты­мі на­прам­ка­мі, па якіх буд­зе пра­ца­ва­ць мо­ладзь», – пра­цяг­нуў раз­мо­ву кіраўнік дзяр­жа­вы. У якас­ці прыкла­ду ён пры­вёў сту­дат­ра­даўскі рух: «Гэта цу­доў­ная фор­ма. З пунк­ту гле­джан­ня та­го, што мо­ладзь, асаб­лі­ва ця­пер, аку­на­ец­ца ў фізіч­ную пра­цу. І не толь­кі фізіч­ную. Вучыц­ца за­раб­ля­ць пер­шы ру­бель для ся­бе. Вось на­пра­мак, які ў доб­рым сэн­се сло­ва ма­на­палі­за­ва­ны на­шым са­ю­зам мо­лад­зі».

Аляк­сандр Лу­ка­ш­эн­ка на­зваў касміч­ную галі­ну, ІТ і БелАЭС кроп­ка­мі бу­ду­ча­га ро­сту краі­ны. Як пе­ра­ка­на­ны Пр­эзід­энт, без іх дзяр­жа­ва не змаг­ла б разві­вац­ца ў су­час­ных умо­вах.

Ад прад­стаўнікоў мо­лад­зі пра­гу­ча­ла пра­па­но­ва ад­кры­ць ва ўсіх рэ­гіё­нах Бе­ла­русі пар­кі ся­мей­ных др­эў, дзе люд­зі ма­глі б па­сад­зі­ць др­э­ва да ней­кай зна­мя­наль­най для іх ся­мей­най пад­зеі. «Цу­доў­ная іні­цы­я­ты­ва. Аб­са­лют­на пад­т­рым­лі­ваю», – ад­зна­чыў Пр­эзід­энт. Ён так­са­ма пад­т­ры­маў і пра­па­но­ву ў на­ступ­ным год­зе пра­вес­ці рэс­пуб­лі­кан­скі фо­рум вяс­ко­вай мо­лад­зі.

На су­стр­эчы Пр­эзід­энт рас­ка­заў, што ў яго ча­ста ці­ка­вяц­ца, ча­му ён та­кую ўва­гу ўд­зя­ляе развіц­цю ў краіне ма­лад­зёж­на­га ру­ху.

«Ска­жу вам ад­кры­та тое, аб чым я га­ва­рыў у са­мым вуз­кім ася­роддзі. Я за­ў­сё­ды га­ва­ру праг­ма­тыч­на: а калі за­ўт­ра са стр­э­ль­бай да­вяд­зец­ца паўста­ць на аба­ро­ну сва­ёй Рад­зі­мы? Я, як га­лоў­на­ка­ман­ду­ю­чы, хі­ба ж абы­ду­ся толь­кі той струк­ту­рай і сіст­э­май, якая ство­ра­на ва Уз­бро­е­ных Сі­лах і мілі­цыі? Не. Нам да­вяд­зец­ца раз­да­ць кож­на­му, перш за ўсё му­жы­ку, ды і дзяўчыне, зброю, каб аба­рані­ць, ну добра, не Рад­зі­му, ся­бе і сваю сям'ю, сваіх дзя­цей», – ад­зна­чыў Пр­эзід­энт.

«Рап­там, не дай бог, кан­флікт, вай­на – якія ты струк­ту­ры зад­зей­ні­ча­еш? Як бы­ло ў Вя­лікую Ай­чын­ную вай­ну? Ка­муні­сты, кам­са­моль­цы на­пе­рад. Та­му што бы­ла моц­ная пар­тый­ная ар­гані­за­цыя, дзяр­жаў­ная ўла­да ў ёй бы­ла скан­ц­эн­тра­ва­на, і ма­лад­зёж­ная ар­гані­за­цыя. Люд­зі жы­лі, ва­явалі, гі­нулі і пры­неслі нам Пе­ра­мо­гу, – звяр­нуў ува­гу кіраўнік дзяр­жа­вы. – Гэту струк­ту­ру ў цяж­кую, ня­хай на­ват не ва­ен­ную хвілі­ну кіраўнік дзяр­жа­вы (не буд­зе мяне, буд­зе нех­та ін­шы), урад змо­гу­ць зад­зей­ні­ча­ць. Гэта ка­ла­саль­ны рэ­зерв, які сён­ня ство­ра­ны».

Кіраўнік дзяр­жа­вы пад­кр­эс­ліў, што са­юз мо­лад­зі паві­нен функ­цы­я­на­ва­ць як гад­зін­нік – ад пер­ша­га са­кра­та­ра да пярвіч­най яч­эй­кі.

– Уча­стие в та­ком ме­ро­при­я­тии – са­мо по се­бе по­чет­ное и за­по­ми­на­ю­ще­е­ся со­бы­тие. Мне по­нра­ви­лось вы­ступ­ле­ние Пре­зи­ден­та: о чем бы он ни го­во­рил, все сво­ди­лось к про­дви­же­нию мо­ло­де­жи и ее идей. Алек­сандр Гри­го­рье­вич от­ме­тил, что его ча­сто спра­ши­ва­ют, по­че­му он так под­дер­жи­ва­ет но­вое по­ко­ле­ние. От­вет прост: в ру­ках мо­ло­де­жи – бу­ду­щее стра­ны.

Мне, как со­труд­ни­ку БелАЭС и сек­ре­та­рю мо­ло­деж­ной пер­вич­ки пред­при­я­тия, бы­ло при­ят­но услы­шать, что Пре­зи­дент счи­та­ет атом­ную элек­тро­стан­цию точ­кой бу­ду­ще­го ро­ста стра­ны. Стро­и­тель­ство АЭС вой­дет в ис­то­рию и как Все­бе­ло­рус­ская мо­ло­деж­ная строй­ка, спло­тив­шая ре­бят из раз­ных ре­ги­о­нов Бе­ла­ру­си и Рос­сии.

По­нра­ви­лась идея раз­ви­тия вор­ка­у­та – со­зда­ния улич­ных спор­тив­ных пло­ща­док. По­мо­е­му, это от­лич­ное ре­ше­ние для по­пу­ля­ри­за­ции здо­ро­во­го об­ра­за жиз­ни. Впе­чат­ли­ло и пред­ло­же­ние од­ной из участ­ниц встре­чи. Она рас­ска­за­ла, что ко­гда они с му­жем по­ко­ря­ли вы­со­кие горы, то уста­нав­ли­ва­ли на вер­шине бе­ло­рус­ский флаг. Но да­ле­ко не у каж­до­го жи­те­ля Бе­ла­ру­си до­ма есть сим­во­ли­ка стра­ны, по­это­му ак­ти­вист­ка пред­ло­жи­ла во вре­мя оче­ред­ной пе­ре­пи­си на­се­ле­ния де­лать лю­дям та­кой по­да­рок – что­бы они с гор­до­стью вы­ве­ши­ва­ли ее в го­су­дар­ствен­ные или се­мей­ные празд­ни­ки. Мне эта идея очень по­нра­ви­лась – ду­маю, бы­ло бы за­ме­ча­тель­но ее ре­а­ли­зо­вать.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.