Бе­ла­русь і Украі­на – су­сед­зі, сяб­ры, парт­нё­ры

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

I Фо­рум рэ­гіё­наў Бе­ла­русі і Украі­ны прай­шоў 2R-2S ка­ст­рыч­ніка ў Го­мелі. Пра­гра­ма мі­жрэ­гія­наль­на­га фо­ру­му ўклю­ча­ла ў ся­бе вы­стаўкі пра­дук­цыі прад­пры­ем­стваў дзвюх краінI па­сяд­ж­энне бе­ла­рус­ка-ўкраін­ска­га кан­с­уль­та­ты­ў­на­га са­ве­та дзе­ла­во­га су­пра­цоўніцтваI пра­вяд­зенне дзе­ла­вых пе­ра­га­во­раў па­між прад­стаўні­ка­мі ўкраін­скіх і бе­ла­рус­кіх кам­панійI галі­но­вых сек­цый і па­сяд­ж­эн­няў экс­перт­ных ра­бочых групI кан­ц­эр­та Друж­бы і ін­шых ме­ра­пры­ем­стваў.

Пр­эзід­эн­ты Бе­ла­русі і Украі­ны Аляк­сандр Лу­ка­ш­эн­ка і Пётр Па­ра­ш­эн­ка пры­ня­лі ўд­зел у фо­ру­ме. Па вы­ні­ках ме­ра­пры­ем­ства пад­пі­са­ны шэраг да­ку­мен­таў і за­клю­ча­ны да­моў­ле­на­сці, на­кіра­ва­ныя на па­шы­р­энне су­пра­цоўніцтва па ўсім спек­тры на­прам­каў бе­ла­рус­каўкраін­ска­га ўза­е­мад­зе­ян­ня.

Пр­эзід­энт Бе­ла­русі Аляк­сандр Лу­ка­ш­эн­ка за­кра­нуў у сваім вы­ступ­лен­ні во­страе для Украі­ны і яе су­сед­зяў, у тым ліку для Бе­ла­русі, пы­танне. «Гэта пы­танне вай­ны і мі­ру. Я яго за­кра­наю, та­му што яно апош­нім ча­сам вель­мі паліты­за­ва­нае. Бе­ла­русь зна­ход­зіц­ца не за ты­сячы кіла­мет­раў ад кан­флік­ту, ад гэтай вай­ны, дзе гі­ну­ць ні ў чым не ві­на­ва­тыя люд­зі, – звяр­нуў ува­гу кіраўнік дзяр­жа- вы. – Мэта ад­на (я гэта ве­даю па Пр­эзід­эн­це Украі­ны і, ска­жу шчы­ра, па мно­гіх уцяг­ну­тых у гэты кан­флікт) – спы­ні­ць гэту вай­ну, заха­ва­ць ад­зі­най і непад­зель­най Украі­ну».

«І тут ма­ла да­мо­віц­ца, буд­зем шчы­ры­мі, Расіі і Украіне. Мож­на да­мо­віц­ца, але гэ­та­га ма­ла. Буд­зем так­са­ма шчы­ры­мі: стра­ча­ны да­вер ад­зін да ад­на­го. У су­вязі з гэтым, каб бы­ць аб­са­лют­на ад­на­знач­ным і пазі­цыю Бе­ла­русі ра­зу­мелі на­шы бра­ты­ўкраін­цы і тыя, хто нас па­чуе, каб не бы­ло рознай бал­бат­ні ва­кол гэ­та­га, я ха­чу ад­кры­та за­яві­ць: мы га­то­вы ўклю­чыц­ца ў гэты кан­флікт там, дзе скла­да­на і дзе ня­ма та­го да­ве­ру, які паві­нен бы­ць.

Мы га­то­вы зра­бі­ць гэта, але толь­кі дзе­ля ад­на­го – дзе­ля мі­ру. Гэту праб­ле­му – гэта мой пункт гле­джан­ня – павін­ны вы­ра­шы­ць мы, тры сла­вян­скія на­ро­ды».

«Мы не просім­ся ні па­ср­эд­ні­ка­мі, ні міратвор­ца­мі. Мы про­ста за вас пе­ра­жы­ва­ем. І калі мы нешта змо­жам і мо­жам для вас зра­бі­ць, мы га­то­вы. Я на­о­гул не пры­маю, калі ўкраін­скую зям­лю нека­то­рыя спра­бу­ю­ць вы­ка­ры­стоў­ва­ць як раз­мен­ную ма­не­ту. Украі­на за­ў­сё­ды буд­зе ма­гут­най, квіт­не­ю­чай і ад­зі­най, але тр­э­ба ўме­ць да­маў­ляц­ца. Сён­ня тр­э­ба спы­ні­ць бра­та­за­бой­чую вай­ну – мы да ва­шых пас­луг», – рэ­зю­ма­ваў бе­ла­рус­кі лі­дар.

Пр­эзід­энт Украі­ны Пётр Па­ра­ш­эн­ка ўд­зяч­ны бе­ла­рус­ка­му бо­ку за ствар­энне ўмоў для ра­бо­ты мін­с­кай пе­ра­га­вор­най пля­цоўкі. Кіраўнік украін­с­кай дзяр­жа­вы рас­ка­заў, як бе­ла­рус­кі лі­дар пай­шоў яму на­су­страч у ад­каз на прось­бу ар­гані­за­ва­ць у Мін­ску пе­ра­га­во­ры па спы­нен­ні ва­ен­на­га кан­флік­ту. За­тым – шмат­гад­зін­ныя пе­ра­га­во­ры. «У Мін­ску бы­лі пад­пі­са­ны да­ку­мен­ты, якія на­за­ў­сё­ды ўвой­ду­ць у пад­руч­нікі ды­пла­ма­тыі. Яны на­зы­ва­юц­ца мін­скі­мі па­гад­нен­ня­мі», – пад­кр­эс­ліў Пётр Па­ра­ш­эн­ка. «Ці да­вя­раю я Лу­ка­ш­эн­ку? На 100 пра­ц­эн­таў. І мы пра гэта сён­ня га­ва­ры­лі», – за­явіў украін­скі лі­дар.

Па сло­вах бе­ла­рус­ка­га лі­да­ра, Бе­ла­русь на­стро­е­на на прад­мет­ны і кан­струк­ты­ў­ны ды­я­лог са сваі­мі ўкраін­скі­мі сяб­ра­мі на лю­бым на­прам­ку – ня­ма за­ба­ро­не­ных тэм. «На­ша краі­на імкнец­ца да шы­ро­ка­фар­мат­на­га су­пра­цоўніцтва з Украі­най ва ўсіх сфе­рах у ду­ху да­ве­ру і ўза­ем­най пад­т­рым­кі», – пад­кр­эс­ліў Аляк­сандр Лу­ка­ш­эн­ка.

Кіраўнік дзяр­жа­вы вы­ка­заў упэў­не­на­сць, што пас­ля І Фо­ру­му рэ­гіё­наў Бе­ла­русі і Украі­ны мі­жрэ­гія­наль­нае су­пра­цоўніцтва дзвюх краін на­буд­зе но­вае ды­ханне.

Пр­эзід­энт Бе­ла­русі Аляк­сандр Лу­ка­ш­эн­ка на пле­нар­ным па­сяд­ж­эн­ні I Фо­ру­му рэ­гіё­наў Бе­ла­русі і Украі­ны на­зваў пер­спек­ты­ў­ныя сфе­ры су­пра­цоўніцтва па­між краі­на­мі. Гэта ўд­зел у ма­д­эр­ні­за­цыі ін­фра­струк­ту­ры ўкраін­скіх га­ра­доў, ка­апе­ра­цыя з украін­скім гор­на-ме­та­лур­гіч­ным ком­плек­сам, транс­парт­ная ла­гі­сты­ка, ствар­энне су­мес­ных прад­пры­ем­стваў і вы­хад на рын­кі тр­эціх краін, а так­са­ма прых­од украін­ска­га біз­не­су ў ПВТ і «Вя­лікі ка­мень».

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.